ЛИЦЕ В ЛИЦЕ 36

 

актуелно во новиот број

 
 

Скопската зоолошка градина - но­во ме­сто за друж­би со „ли­це в ли­це“

 
Под­др­жу­ва­чи­те на улич­но­то спи­са­ние има­ат мож­ност да ги пре­срет­нат на­ши­те про­да­ва­чи на нов про­стор во Скоп­је – во Зо­о­ло­шка­та гра­ди­на. Та­му има ре­зер­ви­ра­но ме­сто за нив, ка­де што се­кој ви­кенд, освен што ќе ужи­ва­ат во друш­тво на по­се­ти­те­ли­те и на до­ма­ќи­ни­те во зо­о­ло­шката градина, мо­жат и да им го по­ну­дат спи­са­ни­е­то на ми­ну­ва­чи­те, но и да се еду­ци­ра­ат.
 
 
 

Лице в лице тема: вештините од денешнината не се во согласност со работните места од утрешнината

 
И покрај ограничениот и повеќе од скромен буџет во образованието, сведоци сме дека создаваме исклучителни ИТ-професионалци, но, многу често, нивните потенцијали се забележуваат надвор - по студиите тие ја напуштаат земјата и работат во странство. Така, се чини како самата држава да ги извезува умовите во кои инвестирала и кои треба да ја движат економијата, да го унапредуваат општеството.
 
 
 

Обра­зо­ва­ни­е­то тре­ба да раз­го­ру­ва пла­мен­чи­ња, а не са­мо „да го пол­ни бро­дот“!

 
На вле­зот на Атин­ска­та ака­де­ми­ја на Пла­тон сто­ел нат­пис – Тој што не ја поз­на­ва ма­те­ма­ти­ка­та и ге­о­ме­три­ја­та, не­ка не вле­гу­ва! На таб­ла­та на уни­вер­зи­те­тот на но­во­то вре­ме, де­нес, 2.400 го­ди­ни по­тоа, мо­же­би би тре­ба­ло да пи­шу­ва – Не­ка не вле­гу­ва тој што не знае де­ка проб­ле­ми­те над­вор се одраз на со­стој­би­те вна­тре, од­нос­но тој што е „вер­ти­кал­но не­пис­мен“!
 
 
 

Уче­ни­ци­те тре­ба да ги под­го­тви­ме за жи­вот, а не за сви­де­телс­тво со пе­тки!

 
Не мо­же ту­ку­та­ка да се сме­ни или над­гра­ди за­ста­ре­ни­от обра­зо­вен си­стем, за­ед­но со си­те лу­ѓе што ра­бо­тат во не­го. Има­ме при­мер во Фин­ска ка­де што за ед­но ра­бот­но ме­сто, на­став­ник во од­де­лен­ска на­ста­ва, кон­ку­ри­ра­ат по 200 лу­ѓе. Кри­те­ри­у­ми­те за до­би­ва­ње на тоа ра­бот­но ме­сто се мно­гу по­и­на­кви од на­ши­те, знам де­ка се­кој зас­лу­жу­ва шан­са, но збо­ру­ва­ме за еду­ка­ци­ја на на­ши­те ид­ни по­ко­ле­ни­ја и ту­ка тре­ба да сме ри­го­роз­ни.
 
 
 

Пе­чи­ва со вкус на со­ци­јал­на про­ме­на

 
Ве­лат де­ка еден град е ви­стин­ска ме­тро­по­ла са­мо ако има „Беј­гел“... пе­кар­ни­ца, во ко­ја, до­де­ка ужи­ва­ме во вку­сот, при­до­не­су­ва­ме сре­ди­на­та во ко­ја жи­ве­е­ме, а и, ге­не­рал­но, све­тот да би­дат по­до­бро ме­сто за жи­ве­е­ње.
 
 
 
 
 
 

погледнете ги изминатите изданија на лице в лице

 
 
 
 

Број 1

 
 
 
 

Број 2

 
 
 
 

Број 3

 
 
 
 

Број 4

 
 
 
 

Број 5

 
 
 
 

Број 6

 
 
 
 
 
 

Број 7

 
 
 
 

Број 8

 
 
 
 

Број 9

 
 
 
 

Број 10

 
 
 
 

Број 11

 
 
 
 

Број 12

 
 
 
 
 
 

Број 13

 
 
 
 

Број 14

 
 
 
 

Број 15

 
 
 
 

Број 16

 
 
 
 

Број 17

 
 
 
 

Број 18

 
 
 
 
 
 

Број 19

 
 
 
 

Број 20

 
 
 
 

Број 21

 
 
 
 

Број 22

 
 
 
 

Број 23

 
 
 
 

Број 24

 
 
 
 
 
 

Број 25

 
 
 
 

Број 26

 
 
 
 

Број 27

 
 
 
 

Број 28

 
 
 
 

Број 29

 
 
 
 

Број 30

 
 
 
 
 
 

Број 31

 
 
 
 

Број 32

 
 
 
 

Број 33

 
 
 
 

Број 34

 
 
 
 

Број 35