Tема на месецот

Вештините од денешнината не се во согласност со работните места од утрешнината

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА: Квалитетно образование – основа за силна економија

„Не е потребно да ги изгорите книгите за да уништите една култура. Може само да престанете да читате“, вели Реј Бредбери, авторот на научнофантастичната класика „Фаренхајт 451“.  Неговиот современик и колега Исак Асимов, кој е познат и во популарната наука, пак, ќе каже: „Цврсто верувам дека ...
Прочитај повеќе......

„САНДЕНС“ ЗА ХОЛИВУД Е ТОА ШТО Е БЛОКЧЕИН ЗА ТАКСИРАТОТ, А „МЕДЕНА ЗЕМЈА“ ЗА КАПИТАЛИЗМОТ

„Медена земја“ („Ханиленд“) - шлаканицата за капиталистичкиот начин на однесување кон природните ресурси, доби признание токму на вистинското место. „Санденс“ е фестивал на храбриот филмски јазик, тој што го предизвикува статус квото како во филмската индустрија, така и во општествените теми што ги допира, состојбата на (по)мирување со однапред зададеното - таксират-состојбата. Токму како што блокчеин технологијата ветува да го направи тоа во економскиот и во социолошкиот контекст во општеството од блиската иднина

Понекогаш „зборот“ ни носи длабочина на цел еден филозофски концепт. Ако го знае контекстот зад него, слушателот добива длабока информација стркалана уџум во намерата на мислата на тој што го испратил аберот. Тие зборови, покрај очекуваните аудио- визуелни и когнитивните пораки, на соговорникот му ...
Прочитај повеќе......

Ако еден од нас го пре­кр­ши пра­ви­ло­то, си­те ја пла­ќа­ме це­на­та

Човекот експлоатира - планетата се распаѓа

Ние, лу­ѓе­то, се бу­ди­ме се­кое утро не­свес­ни де­ка свет­ска­та еко­но­ми­ја, во про­сек, кон­су­ми­ра ре­сур­си за 1,5 пла­не­та. И во ова вре­ме на актив­на зло­у­по­тре­ба на при­ро­да­та, ко­ја се ури­ва пред на­ши­те очи, ед­на же­на од Бе­кир­ли­ја ни одр­жа лек­ци­ја. Ати­џе, хе­ро­и­...
Прочитај повеќе......