Час по родови прашања

Здравствените права не важат ако сте жена од село

Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту достапен лекар… Сето ова се одразува на женското сексуално и репродуктивно здравје на жените што живеат во рурални подрачја

Илустрација: Зоран Инадески
Кристина Михајловска„Каков гинеколог во ова село!? За да стигнеш до гинекологот ти требаат пари и автомобил, а во селово ретко кој може да си го дозволи тоа!“ ни одговори една жителка на село Тработивиште кога ја прашавме дали користи гинеколошки услуги во нејзиното место на живеење. Жените од ...
Прочитај повеќе......

Споделеното родителско отсуство ги изедначува мажите и жените - и дома, и на работа!

Родовите нееднаквости во доменот на пазарот на труд, од осамостојувањето на земјата до денес, се континуирани, а економската нееднаквост меѓу жените и мажите сѐ уште е многу висока

Според официјалната државна статистика, во земјава се вработени 35 проценти од жените на работоспособна возраст, во споредба со 54 проценти од мажите. Разликата е уште поголема ако се разгледува стапката на економска активност, која, освен вработените, ги брои и тие лица што активно бараат работа т....
Прочитај повеќе......

Приказни што раѓаат бунтовнички што го менуваат светот

Но­ви­нар­ка и ре­жи­сер­ка, две­те Ита­ли­јан­ки, се нај­доа во Си­ли­ци­ум­ска­та до­ли­на во САД, во па­по­кот на све­тот на ино­ва­ци­и­те, тех­но­ло­ги­ја­та и на прет­при­е­маш­тво­то. Еле­на Фа­ви­ли и Фран­че­ска Ка­ва­ло за „Ли­це в ли­це“ рас­ка­жу­ва­ат ка­ко нив­на­та кни­га „При­каз­ни ...
Прочитај повеќе......