Час по родови прашања

Споделеното родителско отсуство ги изедначува мажите и жените - и дома, и на работа!

Родовите нееднаквости во доменот на пазарот на труд, од осамостојувањето на земјата до денес, се континуирани, а економската нееднаквост меѓу жените и мажите сѐ уште е многу висока

Според официјалната државна статистика, во земјава се вработени 35 проценти од жените на работоспособна возраст, во споредба со 54 проценти од мажите. Разликата е уште поголема ако се разгледува стапката на економска активност, која, освен вработените, ги брои и тие лица што активно бараат работа т....
Прочитај повеќе......

Приказни што раѓаат бунтовнички што го менуваат светот

Но­ви­нар­ка и ре­жи­сер­ка, две­те Ита­ли­јан­ки, се нај­доа во Си­ли­ци­ум­ска­та до­ли­на во САД, во па­по­кот на све­тот на ино­ва­ци­и­те, тех­но­ло­ги­ја­та и на прет­при­е­маш­тво­то. Еле­на Фа­ви­ли и Фран­че­ска Ка­ва­ло за „Ли­це в ли­це“ рас­ка­жу­ва­ат ка­ко нив­на­та кни­га „При­каз­ни ...
Прочитај повеќе......