Инклузија

Прво ме тепаа таткото и сопругот, потоа системот

Во оваа земја, кога сте жртва на семејно насилство може само да ви ја преврзат раната. На лекување на причините, заборавете, вели Милена, жртва на семејно насилство, мајка на 20-годишен син и на 18-годишна ќерка со пречки во развојот

Илустрација: Зоран Инадески
Милена е 40-годишна жена, ситна по конституција, разговорлива, насмеана... со ништо не остава прв впечаток дека поминала низ густо животно премрежје, освен, можеби, со линиите околу очите... Додека ја раскажува својата приказна, бројот на прстени околу нив расте. „Раѓаш инвалиди“, „Не можам да го ...
Прочитај повеќе......

Мож­но­ста за гра­де­ње ли­чен стил – по­ка­за­тел за оп­штес­тве­на инк­лу­зив­ност

Ди­зај­нот на об­ле­ка, са­мо­стој­но­ста при ку­пу­ва­ње­то, оп­се­гот на про­из­во­ди што се ну­дат, ин­ста­ли­ра­ње­то ши­ро­ки ка­би­ни за про­бу­ва­ње и под­го­тве­но­ста на вра­бо­те­ни­те за по­мош и за под­др­шка, не се са­мо ре­ше­ни­ја на еден мар­ги­на­лен проб­лем, ту­ку ви­стин­ска реф­...
Прочитај повеќе......