ЛИЦЕ В ЛИЦЕ 39

 

актуелно во новиот број

 
 

6 ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО МАХМУД САДИК - НАСМЕАНИОТ ЏОРДАН ОД УЛИЦИТЕ НА СКОПЈЕ

 
На­ши­от про­да­вач со ра­дост збо­ру­ва за спи­са­ни­е­то. Ве­ли, лу­ѓе­то од ка­фу­ли­ња­та ка­де што ре­дов­но по­ми­ну­ва, и вра­бо­те­ни­те и го­сти­те, му се го­ле­ма мо­ти­ва­ци­ја
 
 
 

8 ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА – СО СЕКОЈ ЗДИВ СМЕ ПОБЛИСКУ ДО ЗАБОЛУВАЊЕ!

 
До­кол­ку зем­ја­ва са­ка на­ско­ро да му се прик­лу­чи на европ­ско­то се­мејс­тво, ќе мо­ра да нај­де на­чин за на­ма­лу­ва­ње на за­га­ду­ва­ње­то.
 
 
 

24 ЕТИЧКАТА БАНКА НЕ Е УТОПИЈА, ТУКУ НУЖНА ПОТРЕБА – ИНТЕРВЈУ СО ГОРАН ЈЕРАС, ОСНОВАЧ НА ПРВАТА ЕТИЧКА БАНКА ВО ХРВАТСКА

 
Во све­тот што се со­о­чу­ва со кли­мат­ски про­ме­ни и со зго­ле­ме­на не­ед­на­квост на рас­пре­де­лу­ва­ње­то на гло­бал­но­то бо­гат­ство, по­тре­ба­та за по­и­на­ков вид фи­нан­си­ра­ње, за ал­тер­на­ти­ва - ни­ко­гаш не би­ла по­у­вер­ли­ва. Етич­ка­та бан­ка транс­па­рент­но ги пре­не­су­ва сво­и­те средс­тва во би­лан­сот на про­е­кти на ре­ал­на еко­но­ми­ја со по­зи­тив­но со­ци­јал­но и еко­ло­шко вли­ја­ние.
 
 
 

32 РЕПОРТАЖА НИЗ ПРИЗМА НА РЕЖИСЕРКАТА НА „МЕДЕНА ЗЕМЈА“, ТАМАРА КОТЕВСКА – НЕ ПОСТОИ ЈАС, ПОСТОИМЕ НИЕ, ЗАПАМЕТЕТЕ ГО ТОА!

 
Ка­на­ци­те мно­гу до­бро ја раз­би­ра­ат по­ра­ка­та на на­ши­от филм. Тие се пре­ку­о­ке­ан­ски­те бра­ќа и се­стри на Ати­џе, чи­ја­што су­шти­на на по­сто­е­ње­то е де­ле­ње­то. Ед­ни ме­ѓу дру­ги, ме­ѓу нив и при­ро­да­та.
 
 
 

44 ПИСМО ДО МЛАДИОТ ЈАС – ЅВЕЗДАН ГЕОРГИЕВСКИ: ДА СЕ БИДЕ НОВИНАР, ПА НЕКА БОЛИ

 
Не­кои луз­ни ќе ти оста­нат за­се­ко­гаш, ка­ко не­ка­кви зна­ци на тој пат. Ќе ра­бо­тиш се­што, ќе пре­ве­ду­ваш кни­ги, ќе ор­га­ни­зи­раш кул­тур­ни на­ста­ни, ќе ра­бо­тиш по ви­де­о­те­ки, ќе при­ре­ду­ваш збор­ни­ци, ќе учес­тву­ваш во раз­ни про­е­кти... И се­то тоа са­мо со ед­на цел – да мо­жеш да би­деш но­ви­нар со диг­ни­тет и со до­сто­инс­тво!
 
 
 
 
 
 

погледнете ги изминатите изданија на лице в лице

 
 
 
 

Број 1

 
 
 
 

Број 2

 
 
 
 

Број 3

 
 
 
 

Број 4

 
 
 
 

Број 5

 
 
 
 

Број 6

 
 
 
 
 
 

Број 7

 
 
 
 

Број 8

 
 
 
 

Број 9

 
 
 
 

Број 10

 
 
 
 

Број 11

 
 
 
 

Број 12

 
 
 
 
 
 

Број 13

 
 
 
 

Број 14

 
 
 
 

Број 15

 
 
 
 

Број 16

 
 
 
 

Број 17

 
 
 
 

Број 18

 
 
 
 
 
 

Број 19

 
 
 
 

Број 20

 
 
 
 

Број 21

 
 
 
 

Број 22

 
 
 
 

Број 23

 
 
 
 

Број 24

 
 
 
 
 
 

Број 25

 
 
 
 

Број 26

 
 
 
 

Број 27

 
 
 
 

Број 28

 
 
 
 

Број 29

 
 
 
 

Број 30

 
 
 
 
 
 

Број 31

 
 
 
 

Број 32

 
 
 
 

Број 33

 
 
 
 

Број 34

 
 
 
 

Број 35

 
 
 
 

Број 36

 
 
 
 
 
 

Број 37

 
 
 
 

Број 38