Лице в лице со граѓаните

Каква иднина ќе имаме зависи од нас, граѓаните!

Моќта за промена на општеството е информирани и активни граѓани. Граѓани кои не се стадо, туку збир од силни индивидуалци свесни за својата моќ. Таквите граѓани ќе придонесат до создавање посилни институции кои се во нивна служба и на поодговорни бизниси со тоа што ќе купуваат производи и услуги од бизнисите кои што својот бизнис модел го креираат одговарајќи и на предизвиците на општеството и планетата, а ќе ги истиснуваат оние кои што се заглавени во максимизирање на профтот со правење значајни штети за општеството и за природата

Одговорноста за општествени промени е кај граѓанинот, во неговите вредности, ставови и во неговиот раст, се заклучи, меѓу другото, на онлајн настанот „Лице в лице со новата Земја – соочување“, кој се одржа вчера по повод промоцијата на новиот, 40-ти број на уличното списание за одржлив развој „Лице ...
Прочитај повеќе......

Незадоволството на човекот - предуслов за еволуција

Како би можело да изгледа едно сценарио за тоа што е неопходно да се направи сега, кога светот е сведок на моментот на пауза од кој, можеби, може да се почне одново. На страниците пред вас се изјави од тројца научни работници и практичари дадени за „Фајненшал тајмс“, „Ла република“, „Хафингтон пост“ и „Медиум“. Преку нивните размислувања се кристализира можно, но и моќно сценарио базирано на нивната долгогодишна научна и претприемачка историја за тоа што е можно во периодот што е непосредно пред нас

Глобални настани, како почеток или крај на долга војна, државен преврат или природна непогода, која длабоко засегнала некоја територија или општество, се моменти во човечката историја што можат јасно да укажат дека претходната фаза во општествениот или економски развој завршува, а почнува нова. ...
Прочитај повеќе......

Промоција на „Лице в лице“ 40: Можен е нов, поинаков свет!

Преку интерактивна онлајн средба насловена „Лице в лице со новата Земја -  соочување“, на која ќе се разговара за можните сценарија на развој на нашето опкружување, и светот воопшто, по соочувањето со пандемијата, на локално и глобално ниво, утре, 23 јуни (вторник), ќе биде промовиран 40. број на ...
Прочитај повеќе......

Цир­ку­лар­на­та еко­но­ми­ја - при­о­ри­тет за чи­ста жи­вот­на сре­ди­на

Кли­мат­ски­те про­ме­ни се нај­го­ле­ми­от проб­лем на де­неш­ни­на­та и пре­диз­вик за тие што до­не­су­ва­ат од­лу­ки­. И на­ша­та зем­ја ги тр­пи пос­ле­ди­ци­те од ек­стрем­ни­те вре­мен­ски ус­ло­ви што ги за­гро­зу­ва­ат на­ше­то здрав­је и без­бед­но­ста на на­ши­те до­мо­ви. Ова е гло­ба­...
Прочитај повеќе......

Борбата за климатска правда е битка за социјална и за економска еднаквост

Сѐ пом­но­гу­број­ни се и по­ли­ти­ча­ри­те што на кли­мат­ски­те про­ме­ни не гле­да­ат са­мо од еко­ло­шки ас­пект, ту­ку и од со­ци­ја­лен и од по­ли­тич­ки ас­пект. Ме­ѓу­тоа, бро­јот на по­ли­тич­ки ли­де­ри што, и по­крај сѐ, и по­на­та­му не ѝ при­ста­пу­ва­ат од­го­вор­но на кри­за­та, сѐ уште е огро­мен

Дру­гар­ка ми Ма­ри­ја, од се­ло ХY, ко­ја ни­ко­гаш не ја­де­ла ме­со од „КФЦ“, ни­ко­гашне ле­та­ла со ави­он, ни­ко­гаш не ку­пу­ва­ла али­шта од „За­ра“ и ни­ко­гаш не во­зе­ла авто­мо­бил, најм­но­гу ќе стра­да од кли­мат­ски­те кри­зи.Дру­гар ми Мар­ко, од град YZ, кој на па­у­за од ра­бо­та ...
Прочитај повеќе......

Во очекување на решенија за управување на отпадот, Тетово се дави во ѓубре

Стандардизирањето на регионалната депонија „Русино“ трае предолго. Општина Тетово треба под итно да изгради центар за рециклирање на отпадот, да постави повеќе контејнери со можност за сепарација, да инвестира во подобра и поефикасна инфраструктура, но и во возила за собирање на отпадот

Функционирање на регионалната депонија „Русино“ каде што сметот би се третирал според сите европски стандарди, со минимално влијание врз животна средина и човековото здравје, е долгорочното и децениско очекување на жителите и на претставниците на локалната власт во Тетовско, но и во Полошкиот ...
Прочитај повеќе......

Да се откажеш од ќефот - доблест на 21 век

Беше еден ден пред Бадник и со дедо ми дебатиравме за огновите и дали воопшто се потребни, кога и така веќе имаме енормно загадување на воздухот. - Ех, еден мал ќеф на обичните луѓе ќе им го скратуваш – рече тој. - Ако обичниот човек не може да се откаже од еден мал ќеф, како би очекувале големците ...
Прочитај повеќе......

Mагдонос, кромид, домат -  зачинети со метали

Во кру­гот на ве­ле­шка­та то­пил­ни­ца има те­шки ме­та­ли ка­ко кад­ми­ум, цинк и оло­во. Со се­кое ду­ва­ње на ве­трот од поч­ва­та се раз­не­су­ва то­кси­чен прав. Ле­та на­се­ка­де. Поч­ва­та е дла­бо­ко за­га­де­на, па се за­га­де­ни и рас­те­ни­ја­та, зе­лен­чу­кот. Ва­ква­та со­стој­ба со ...
Прочитај повеќе......

Со секој здив сме поблиску до заболување!

Доколку земјава сака наскоро да се приклучи на европското семејство, ќе мора да најде начин за намалување на загадувањето 

„Пред пет го­ди­ни имав нор­мал­на бре­ме­ност. Ро­див здра­во мом­че. Но, во из­ми­на­ти­те две го­ди­ни, два­та оби­да на­ше­то се­мејс­тво да се про­ши­ри за уште еден член за­вр­ши­ја не­ус­пеш­но, и тоа на иден­ти­чен на­чин. Со за­пи­ра­ње на ср­це­ва­та ак­ци­ја на пло­дот во де­вет­та­та не­...
Прочитај повеќе......

„Лице в лице“ испраќа повик: да делуваме од его кон еко

Беше претставен новиот, 39-ти број на уличното списание за одржлив развој „Лице в лице“, со што беше најавен и почетокот на дистрибуцијата во Тетово.

Повик за промена на навиките, преземање лична одговорност, но, и барање одговорност и будност од институциите, беа дел од пораките кои беа споделени на интерактивната промоција „Лице в лице патување - од его кон еко“. Беше претставен новиот, 39-ти број на уличното списание за одржлив развој „Лице в ...
Прочитај повеќе......

Лице в лице патување: ЕГО кон ЕКО

Што е за тебе здрава животна средина? Како ти придонесуваш за еколошки чиста околина?

Забележуваш ли дека, додека______________________________________________________________________Институции is typing… Влада is typing…Општина is typing…Граѓаните is typing… . . ...
Прочитај повеќе......

Повик за ангажман за испорака на комуникациски услуги (продолжен рок)

„Лице в лице со граѓаните“ОПИС НА НАДЛЕЖНОСТИЗадача: Испорачување комуникациски услуги за потребите на проектни активности на „Лице в лице со граѓаните“ Место на извршување на задачата: Скопје, Куманово, Битола, Струмица, Тетово, СтругаВреметраење: февруари - декември 2020 Позадина:„Лице в лице со ...
Прочитај повеќе......

„Лице в лице“ за животната средина

Заштитата на животната средина беше главен фокус на средбата, која се одржа во „Млади хаб“, на 24 јануари, а на која дебатираа најразлични засегнати страни кои имаат значајно влијание во решавањето на предизвиците во сферата на екологијата, но, и одржливото живеење во целост. Претставници на ...
Прочитај повеќе......