Магазин

Револуција на вештините создава вредност на иднината

На минатогодишниот Светски економски форум (The World Economic Forum), се претстави иницијатива преку која на една милијарда луѓе би им било помогнато со технолошки / дигитални знаења и вештини до 2030 година. Иницијативата е насловена „The Reskilling Revolution“ и има цел да овозможи промена на ...
Прочитај повеќе......

Превенцијата на кибернетското сексуално насилство треба да почне од училиште

Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“. Во шесто или седмо одделение дел од момчињата во нашето одделение почнаа да ги допираат де­вој­чи­ња­та за нивните гради или ...
Прочитај повеќе......

Вештачка интелигенција – бауч или можност?

„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­...
Прочитај повеќе......

Децата што се чувствуваат сакано се поемпатични

Добар начин на поттикнување и на развивање на емпатијата кај учениците е преку разговор и дискусија за теми што се значајни за човековиот живот. Ова може да се прави во кругот на семејството,  но и во училиште. Дискусии за тоа како се чувствува некој лик во филм или литературно дело, кои се негови ...
Прочитај повеќе......

Да ги вратиме приказните на луѓето и на нивниот глас

Живеев на различни места и секаде се чувствувам убаво. Албанија е особено блиска до мојот сензибилитет, таму имам оставено делче од моето срце. Но во Македонија постои нешто поради кое секогаш кога ќе ја поминам границата се чувствувам како да си доаѓам дома. Можеби тоа е семејната блискост и ...
Прочитај повеќе......

Сакаш крукче?

6.00 Се разбуди рано, како во утрата кога беше дете и знаеше дека ќе одат на патување, па едвај чекаше да се раздени. Уште еднаш ја прочита пораката, „Се гледаме во 3... конечно!“. По толку време, ѝ изгледаше сосема неверојатно дека, конечно, ќе се сретнат откако со години се разминуваат на сите ...
Прочитај повеќе......

Туризмот сѐ уште е привилегија само за одредена група луѓе

Што е првото нешто на кое помислувате кога избирате дестинација за вашето следно па­ту­ва­ње? Кои се неопходните работи што треба да ги понесете на патувањето? Кој ќе ве при­дру­жу­ва? Сигурно помисливте на некоја сончева песочна плажа, изолирана од врева и не­до­стап­на за широката популација. Или,...
Прочитај повеќе......

Играње „Монопол“ – вовед во финансиската писменост

На­ма­ле­ни приходи, зголемени трошоци, изгубени работни места, намалена бизнис-актив­ност, се дел од негативните ефекти што станаа секојдневие за многумина. Пандемијата ја истак­на потребата од финансиска писменост. Токму нивото на финансиска писменост на ед­на личност може да ѝ помогне во ...
Прочитај повеќе......

Читањето книги нема да исчезне, ама ќе ја смени формата!

Имам чувство дека сега сѐ се чита и разбира само на површината, а дека детската фантазија е пасивизирана од преголемите дразби и трпи дефокусираност. За да се подобрат читачките навики, потребно е да се реорганизира и пристапот кон лектирната литература. Да се подобри и дизајнот, јазичните ...
Прочитај повеќе......

Одржливиот начин е потешкиот, но, со сигурност, и подобриот избор!

Одржливиот начин не е наједноставниот или најисплатлив од аспект на краткорочен профит. Но нам ни е поважно здравјето на сите наши сегашни и идни купувачи. Храната спакувана во стакло и храната спакувана во пластика го нема истиот вкус. Разликата е огромна. Состојките што се чувани во пластика не е ...
Прочитај повеќе......

„Буква“ му недостигаше на градот!

Пандемија  е, ама не планираме да се откажеме!Иван Шопов, Андреј Јованчевски и Филип Димевски. Ова е триото што реши да ѝ пркоси на паузата во културниот живот во Скопје што ја предизвика пандемијата. Сите тројца се свесни дека ритамот на функционирање на една кафе-книжарница во време на ...
Прочитај повеќе......

Со музика против стресот

Ве­лат дека секој човек игра важна улога во испишувањето на историјата на светот. Водејќи се од ова и од познатата констатација „Светот останува на младите“, несомнена е улогата на пе­ди­ја­три­те за одржување на здравјето на најмалите, а со тоа и на идните генерации. За наш соговорник го имаме ...
Прочитај повеќе......

Дознајте повеќе за пионерите на промената кон поинклузивен пазар на труд

Кога купувате „Лице в лице“ директно од продавачите или онлајн со нивните кодови, знаете дека половина од средствата одат за нив. Во кој фонд ги насочуваме средствата кога нарачувате списание онлајн? Повторно се насочени кон продавачите, но овој пат преку фондот на „Лице в лице“ наменет за ...
Прочитај повеќе......

Вработуваме според вредности, не според квалификации!

Во компаниите сме преокупирани со културни разлики и со хиерархија и постои безволност кај луѓето. Истите тие луѓе, за време на викендите може да ги видите како собираат ѓубре или цртаат слики од прекрасни светови во кои сакаат да живеат. Меѓутоа, кога ќе се вратат на работа си ја ставаат онаа ...
Прочитај повеќе......

Што е социјално менторство?

Кико, Валентин, Рамајана, Самир и Алмир се пет продавачи на „Лице в лице“ кои добиваат поддршка од социјален ментор кој ги мотивира, ги зајакнува нивните капацитети, ги насочува кон соодветен развој и кон соодветна интеграција на пазарот на труд.Купувајќи и вложувајќи во „Лице в лице“ придонесувате ...
Прочитај повеќе......

Бизнис-партнерства што создаваат вредности

За­на­ет­чии од различни земји во светот, кои се соочуваат со општествени и со социјални предизвици, но­сат нова вредност преку партнерство со светската марка ИКЕА. Од една страна, компанијата до­би­ва уникатни предмети за разубавување и функционалност во домот, а дејствувајќи на полето на одрж­ли­...
Прочитај повеќе......

Луѓето ме познаваат по униформата, тоа многу ме радува!

Се­ко­ја промена е чудна на почетокот, но прекрасна на крајот. Тоа помеѓу е зоната во која растеме. Ова е патот што го поминува и ранливиот сограѓанин кон целта да стане работно интегрирано ли­це што е економски и социјално засилено.  Сте се прашале ли кои се продавачите на „Лице в ли­це“ надвор од ...
Прочитај повеќе......

Визија и демократија за обликување земја во која сакаме да живееме

Ни изг­ле­да(ше) ка­ко да не­ма­ме де­фи­ни­ра­но пра­вец кон кој са­ка­ме да се дви­жи­ме ка­ко оп­штес­тво... По­ми­наа 30 го­ди­ни од оса­мо­сто­ју­ва­ње­то на зем­ја­ва и во ни­ту еден пер­и­од не по­чув­ству­вав­ме де­ка Ма­ке­до­ни­ја има дол­го­роч­на, се­оп­фат­на и де­мо­крат­ска ви­зи­ја ...
Прочитај повеќе......

Мистериозниот Бислим крие прекрасни тајни

Изборот за неделна прошетка падна токму на оваа локација. На 50 километри од Скопје, лесно достапна за рекреативци, но привлечна и за алпинисти, Бислимска Клисура е релативно непознато место што нуди природни убавини и можност за нова авантура.Текст и фотографии: Марија ЃурчиновскаПчиња, река што ...
Прочитај повеќе......

Социјалното менторство и иновации – мост до инклузивно општество

- Научив дека улогата на социјалниот ментор е да биде како птица. Таа може да зумира и да одзумира. Таа е врската меѓу небото (можностите) и земјата - вели социјалната менторка Ема Тодоровска од Aсоцијацијата за истражување, комуникации и за развој „Паблик“, која работи со продавачите на „Лице в ...
Прочитај повеќе......

ИДНИНАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА Е ЧОВЕКОЦЕНТРИЧНА

Пандемијата, но и автоматизацијата и дигитализацијата најавуваат значајни промени во ра­бот­ни­те места. Некои од нив се губат, но доаѓаат нови.  И во еден ваков момент, кога  сè по­и­зра­зе­на станува и потребата од нова економија во која фокусот ќе биде ставен на нај­вред­ни­от ресурс – човекот, ...
Прочитај повеќе......

Ви­шо­кот хра­на – пре­диз­вик за со­ци­јал­ни ино­ва­ции

Упра­ву­ва­ње­то на ви­шо­ци­те хра­на не тре­ба да се разг­ле­ду­ва са­мо од перс­пе­кти­ва­та на јав­на­та по­ли­ти­ка. Раз­во­јот на ре­ше­ни­ја­та тре­ба да би­де врз ос­но­ва на ино­ва­ции раз­ви­е­ни од прет­при­е­ма­чи­те, со­ци­јал­ни­те ино­ва­то­ри, со­ци­јал­ни­те прет­при­ја­ти­ја и / или акте­ри­те во при­ват­ни­от се­ктор

Ка­ко др­жа­ва че­сто сме ста­ве­ни на ли­ста­та на ре­кор­де­ри во за­гу­би на хра­на и во от­пад од хра­на, а исто­вре­ме­но се со­о­чу­ва­ме со проб­лем да обез­бе­ди­ме до­вол­но на­мир­ни­ци за ран­ли­ви­те ка­те­го­рии. Со ог­лед на тоа што за­гу­би­те и от­па­дот од хра­на има­ат зна­чи­тел­...
Прочитај повеќе......

Со духовите се патува илјадници километри...

Исак ги разбираше нивните игри, нивните соништа беа дел од неговиот сон од кој истовремено и се плашеше, но и се восхитуваше. Така седнат со својата мајка на брегот, уживаше во прераскажувањето на неговата дружба со нив. Ах, оној дедо ти твој, му велеше, ќе го скршам. И јас на твои години ги голтав неговите приказни. Особено за постоењето на духовите. Дедо ти бил кај Индијанците, од нив научил да ги слуша духовите на планините, реките и, особено, на езерата, особено на нашето

Децата ќе го спасат универзумот„Колку сме отворени за нови, чудни, невообичаени луѓе и доживувања? Колку е нашиот ум отворен да влеземе во еден необичен, поинаков свет од нашиот, а многу едноставен, реален и секојдневен за некој друг. Колку сме подготвени да го разбереме светот на едно исклучително ...
Прочитај повеќе......

И чо­век што стра­да мо­же да им по­ма­га на дру­ги­те

Ран­ли­во­ста пот­тик­ну­ва по­вр­зу­ва­ње и под­др­шка пре­ку раз­би­ра­ње. Пре­ку спо­де­лу­ва­ње на сопс­тве­на­та ран­ли­вост и оста­ну­ва­ње­то отво­ре­ни за дру­ги­те да ја ви­дат и до­жи­ве­ат, ка­ко по­ма­га­чи, мо­де­ли­ра­ме сли­ка за на­ши­те кли­ен­ти де­ка е во ред да се по­ба­ра и до­бие по­мош во да­ден пер­и­од на жи­во­тот

Да се би­де по­ма­гач е да се би­де при­ви­ле­ги­ран да им се да­ва под­др­шка на тие на кои им е по­треб­на. Тоа, по­не­ко­гаш, зна­чи це­лос­но пре­да­ва­ње на ми­си­ја­та на по­ма­га­ње­то и мож­ност да се до­жи­ве­ат си­те по­зи­тив­ни про­ме­ни на би­ти­е­то со кое си и на кое, мо­же­би, му ...
Прочитај повеќе......

Oдржлива иднина е можнa само со одговорен бизнис

Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та си­гур­ност, ра­бот­нич­ки­те пра­ва, со­ци­јал­на­та ед­на­квост, еко­ло­шки­те ...
Прочитај повеќе......

Газа, таа медитеранска (анти)оаза

РЕПОРТАЖА ЗА ТОА ШТО НЕ МОЖЕМЕ ДА ГО ПРОЧИТАМЕ ВО ВООБИЧАЕНИТЕ МЕДИУМИ

Не е лесно за жителите да ја напуштат Газа, нивното право на слободно движење е ограничено и често е предмет на арбитрарни одлуки без соодветно објаснување. Тие знаат да се „пофалат“ дека живеат во најголемиот затвор на планетава, обесправени однатре од еден авторитарен режим, а блокирани однадвор –...
Прочитај повеќе......

Ако ти си тој кој размислува, кој е оној што ги набљудува твоите мисли?

Со медитација до себеспознание

Интервју со Сергеј Ѓеоргиев
Сите ние, со пандемијата поминуваме низ голем пресврт, промена која сè уште трае. Единственото нешто кое ги балансира темелите на кои несигурно стоиме, се менталното здравје и спиритуалноста. Да успееме да си речеме „И ова ќе помине. А додека трае, ќе се адаптирам и нема да давам отпор - затоа што ...
Прочитај повеќе......

Кон­це­си­и­те се за­ка­на за при­ро­да­та, но и за чо­веч­ки­от жи­вот

Об­вр­ска на се­кој од нас е да обез­бе­ди по­до­бри ус­ло­ви за жи­ве­е­ње на сво­и­те де­ца и вну­ци, но не са­мо во ма­те­ри­јал­на смис­ла, пла­ни­рај­ќи да згра­би кол­ку што мо­же и да из­бе­га одов­де. На­ша об­вр­ска е да ги спре­чи­ме си­те тие што мо­жат да до­не­сат из­бр­за­ни по­ли­тич­ки од­лу­ки со да­ле­ко­сеж­ни не­га­тив­ни пос­ле­ди­ци. Ка­ко по­е­дин­ци, мо­же­би сме не­моќ­ни, но здру­же­ни во гра­ѓан­ски здру­же­ни­ја, ини­ци­ја­ти­ви и ор­га­ни­за­ции, под­др­жу­вај­ќи се и обе­ди­ну­вај­ќи се во по­го­ле­ми гру­пи, ста­ну­ва­ме мо­ќен бе­дем и бра­на за си­те зло­у­по­тре­би

Од си­те ри­би што жи­ве­ат кај нас, па­стрм­ка­та ба­ра иск­лу­чи­тел­но чи­сти во­ди, во спро­тив­но, за кра­тко вре­ме ќе ис­чез­не. И по­крај ре­ла­тив­но го­ле­мо­то и не­кон­тро­ли­ра­но за­га­ду­ва­ње, сѐ уште мо­же­ме да ја срет­не­ме, но сѐ по­ре­тко. Тоа  ука­жу­ва на  не­од­го­вор­но­то  ...
Прочитај повеќе......

Тран­сфор­ма­ци­ја на све­ста е ус­лов за ус­пеш­ни обра­зов­ни ре­фор­ми

МАРТИН ГАЛЕВСКИ, ДОКТОРАНД НА ДЕПАРТМАНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ОКСФОРД ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Мар­тин Га­лев­ски збо­ру­ва­ за су­штин­ски­те еле­мен­ти на по­ста­ву­ва­ње те­мел­на ви­зи­ја и про­ек­ци­ја на одрж­лив и ква­ли­те­тен обра­зо­вен си­стем. Та­ков, што ќе овоз­мо­жи ус­ло­ви за раз­вој на ди­вер­гент­но­то мис­ле­ње и за уна­пре­ду­ва­ње на ве­шти­ни­те на 21 век, важ­ни за се­...
Прочитај повеќе......

Ко­га де­ца­та не се гле­да­ат и не игра­ат – го гу­бат со­ци­јал­ни­от мо­мент на де­ле­ње

Со­ци­јал­на­та и фи­зич­ка­та ди­стан­ца до­пр­ва ви­стин­ски ќе вли­јаат врз мен­тал­но­то здрав­је на де­ца­та!

Mен­тал­но­то здрав­је на де­ца­та е по­себ­на при­каз­на за­тоа што и по­пу­ла­ци­ја­та е по­себ­на. Тие се ид­ни­те ге­не­ра­ции, кои на свои пле­ќи ќе го но­сат и пост­мо­дер­ни­от кон­цепт за мен­тал­но­то здрав­је за­тоа што ние не мо­же­ме да оче­ку­ва­ме тие да раз­мис­лу­ва­ат исто ка­ко ...
Прочитај повеќе......

Персонализирана медицина води кон подобар квалитет на живот

Со овој пристап се овозможува третманот и грижата да одговара најмногу на пациентот во поглед на ефикасноста и на безбедноста, а со тоа и поуспешен менаџмент на болеста и унапреден квалитет на живеењето – вели Ана Карајанова – Димитрушева, пациентка со мултиплa склероза и претседателка на Националното здружение за МС.

Разговараме со претставници на пациентски организации, чијашто мисија, меѓу другото, се фокусира на унапредување на квалитетот на живот и на обезбедување соодветна здравствена заштита.  Дел од нив примаат персонализирана терапија, начинот на живот им е според правилата на персонализираниот пристап. ...
Прочитај повеќе......

Децата најдобро учат од природата

За децата да развијат здрав однос кон природата и за да напредуваат, важно е да се поттикнат да се вљубат во неа и да ја интегрираат како дел од себе и тоа почнувајќи од рана возраст. Постојат многубројни истражувања, особено во Германија, кои покажуваат дека децата излезени од германските шумски градинки имаат јасна предност во однос на нивните врсници од редовните градинки покажувајќи подобри резултати во развојот на когнитивните и на физичките способности, како и во креативноста и социјализирањето

Седејќи тивко,правејќи ништо,пролетта доаѓаи тревата расте сама од себе.- БашоРастењето блиску до природа имаше огромно влијание на мене и на мојата (сега средовечна) генерација, која со воздишки се сеќава на едно безгрижно детство пред години, без надзор и многу насоки. Игри на улица до вечера. ...
Прочитај повеќе......

Во­лон­терската работа е бру­сил­ка за ид­ни жи­вот­ни пре­диз­ви­ци

Ви­стин­ска­та вред­но­ста на во­лон­терската работа е во ко­хе­зи­ја­та на сопс­тве­ни­те зна­е­ња, ве­шти­ни и ус­лу­ги и нив­но при­ме­ну­ва­ње во одре­де­на об­ласт, со што би на­пра­ви­ле по­зи­тив­но вли­ја­ние на за­ед­ни­ца­та и на дру­ги­те лу­ѓе

Aко не­кој пред не­кол­ку ме­се­ци ме пра­ша­ше да го из­не­сам сво­е­то мис­ле­ње за важ­но­ста на во­лон­терската работа, нај­ве­ро­јат­но вкуп­но­то гле­ди­ште ќе бе­ше на­со­че­но кон тоа што ти, ка­ко во­лон­тер, при­до­не­су­ваш со сво­ја­та актив­ност во со­од­вет­на­та об­ласт во ко­ја ра­...
Прочитај повеќе......

Дигитализацијата на образованието не е опција, туку потреба

Се очекува да имаат придобивки студентите, академскиот кадар и универзитетите

Денес наставата преку „Зум“ е новото секојдневие, а „мутирај се“ е новиот поздрав меѓу професорите и студентите. Универзитетите ги префрлија своите предавања, полагања и студентски сервиси на интернет. Предизвиците од оваа промена се многубројни, исто како и придобивките, кои можат да се извлечат ...
Прочитај повеќе......

След­на­та ре­во­лу­ци­ја во ме­ди­ци­на­та - CRISPR но­жи­ци во на­ши­от ген?

Иму­но­те­ра­пи­ја е об­ла­ста во ко­ја CRISPR се ко­ри­сти ин­тен­зив­но. Пос­лед­ни­ве не­кол­ку го­ди­ни рас­те ин­те­ре­сот за раз­во­јот на иму­но­те­ра­пи­ја за трет­ман на па­ци­ен­ти за­бо­ле­ни од рак. До­се­гаш­ни­те ре­зул­та­ти од не­кол­ку кли­нич­ки истра­жу­ва­ња упа­ту­ва­ат на тоа де­ка иму­но­те­ра­пи­ја­та са­ма по се­бе, или во ком­би­на­ци­ја со дру­ги ле­ко­ви, би се ко­ри­сте­ла ка­ко ефи­ка­сен трет­ман за рак во бли­ска ид­ни­на

„За ге­нет­ски­те мо­ди­фи­ка­ции, осо­бе­но за ГМО-хра­на, мно­гу лес­но се кре­ва прав. Ме­ѓу­тоа, ко­га пре­ку истра­жу­ва­ња­та со ин­тер­вен­ции во ге­ни­те би се дош­ло до лек за не­кои бо­ле­сти од кои лу­ѓе­то сè уште уми­ра­ат, или ко­га би се про­на­шол лек за крај на кри­за­та со ко­вид-...
Прочитај повеќе......

БИТНО Е ДА СЕ ОСТАНЕ ЧОВЕК

Денис Јанкуловски, познат како Космонаутко, прекар што го доби од децата поради работната униформа што ја носи за време на битката против ковид19

Не мо­жам да вле­зам во не­чиј дом за примерок, а да не си на­пра­вам му­а­бет со до­ма­ќи­ни­те. Го пра­вам тоа што са­кам да го до­жи­ве­ам. Има си­ту­а­ции ка­де што сѐ што им тре­ба на лу­ѓе­то е мал­ку му­а­бет, по­не­ко­гаш за ко­ро­на, по­не­ко­гаш на ка­ква би­ло те­ма. Стра­вот ги др­жи лу­...
Прочитај повеќе......

Рамајана – младата хероина од дебармаалските улички

Многу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво, Рамајана, продолжи да работиш, да учиш и да си вредна! Еден ден ќе успееш!“ се охрабрувам и мотивирам уште повеќе, вели вредната млада девојка

Ако Дебар маало и Градскиот парк се меѓу вашите омилени места во Скопје, сигурно сте ја забележале младата продавачка на „Лице в лице“, која редовно, неуморно, вредно и чесно го нуди уличното списание.  Комуникативна, харизматична, храбра, упорна, искрена, се само дел од епитетите со кои би можеле ...
Прочитај повеќе......

Антибиотиците и нивната употреба во прецизната медицина

Меѓу најважните аспекти за едно општество се иницијативите и ресурсите што ги насочува државата за медицински истражувања и технолошки напредок во науката и во медицината. Ако недостига поддршка на овој сегмент, многу од услугите ќе бидат приватни, достапни само за одредена група граѓани. Во држави ...
Прочитај повеќе......

ИДНИНАТА НА БИЗНИС ЛИДЕРСТВОТО

Се бараат одржливи лидери!

Не по­стои дру­га оп­ци­ја, освен одрж­лив биз­нис​. За жал, сѐ уште се од­не­су­вав­ме ка­ко да по­стои, ка­ко да има­ме ре­зерв­на пла­не­та и ар­ми­ја дру­ги лу­ѓе што ќе ги за­ме­нат „по­тро­ше­ни­те“ ко­га ќе дој­де вре­ме за тоа.Одрж­ли­во­ста су­ге­ри­ра де­ка тре­ба да се на­пра­ви ма­те­ма­...
Прочитај повеќе......

КАПИТАЛИЗАМ БАЗИРАН НА НАБЉУДУВАЊЕ

Ка­пи­та­лиз­мот, во сог­лас­ност со сво­јот кон­цепт, при­сво­ју­ва ра­бо­ти што не би­ле дел од по­стој­на­та па­зар­на ди­на­ми­ка и, отка­ко ќе ги прог­ла­си за свои, при­сво­е­ни­те „до­бра“ ги тре­ти­ра ка­ко сто­ка со ко­ја тр­гу­ва и од неа соз­да­ва вред­ност. Де­нес, но­ви­от наб­љу­ду­вач­ки ка­пи­та­ли­зам (surveillance capitalism) на па­за­рот ја вне­су­ва но­ва­та сто­ка, ко­ја нај­кра­тко би мо­же­ле да ја де­фи­ни­ра­ме ка­ко „лич­но чо­веч­ко искус­тво“

илустрација: Зоран ИнадескиДо­де­ка кли­мат­ски­те про­ме­ни алар­ми­ра­ат де­ка ку­ќа­та ни е во пла­мен, ка­пи­та­лиз­мот ба­зи­ран на наб­љу­ду­ва­ње тре­ба да нѐ пре­ду­пре­ди де­ка и до­мот ни го­ри. Ако пла­не­та­та е на­ша­та ку­ќа, оп­штес­тво­то ни е дом - тоа што сме, од­но­си­те што ги ...
Прочитај повеќе......

Храна што нема да ја најдете во супермаркет

Да­вај­ќи им по­го­лем про­стор на про­из­во­ди­те­ли­те од ло­кал­ни­те за­ед­ни­ци­те, до­би­ва­ме храна што не го про­па­ту­ва­ла све­тот пред да стиг­не до на­ша­та чи­ни­ја.

Николче Николовски(Авто­рот е пре­тсе­да­тел на На­ци­о­на­лен од­бор на „Слоу Фуд Ма­ке­до­ни­ја“)„На­ша­та хра­на, на­ша ид­ни­на“, е иде­ја­та во­дил­ка што стои зад кон­цеп­тот што го про­мо­ви­ра „Слоу Фуд Македонија“. Овоз­мо­жу­ва­ње­то по­до­бри пре­дус­ло­ви за ре­ви­та­ли­за­ци­ја на за­...
Прочитај повеќе......

„Немате шанса како глуви луѓе да се занимавате со бизнис!“ ПОГРЕШНО

Државата нѐ гледа само како бравари или шнајдери. Што ако не сакате да бидете бравар. Сте се родиле глув, ама не сакате да сте бравар… Таа тортура што ја наметнува државата преку старомодните образовни профили веќе не одговара за младата генерација. Велиме ни требаат демократски процеси, сакаме да бидеме демократско општество, ама тапкаме во место со старите навики и со старите постапки, вели претприемачот Мартин Ангелов

Анета РистескаКафетерија, фарма за животни или нешто трето. Победила првата идеја во дилемата на двојката Мартин Ангелов и Радмила Периќ за тоа каква претприемачка приказна да почнат.Оштетениот слух не е и не треба да биде пречка за да развиваме одредена бизнис-идеја, и покрај скепсата што често ја ...
Прочитај повеќе......

ИНТЕРВЈУ СО МОХАМЕД ЈУНУС, НОБЕЛОВЕЦ: Неопходно е да тргнеме по нов пат. Сега!

Се претворивме во погрешни, во себични луѓе. И ова е насоката што економијата ни помогна да ја создадеме за себе. Најдобрата одлука во моментов е да не се вратиме назад. Ни треба свет со три нули. Нула емисија на јаглерод, нула концентрација на богатство за да се создаде нула сиромаштија и нула невработеност. Ако човештвото се врати на истиот стар начин, ние сме готови. Никој не може да нè спаси

Илустрација: Георги Равански за Companies Doing Good Forum
Небојша ИлијевскиМаја РаванскаПревод од англиски јазик: Марко MихајловскиПрофесорот Мохамед Јунус важи за еден од најпознатите лидери на одржливиот развој, човек што е иноватор на микрофинансирањето и на микрокредитирањето и што го постави целиот концепт на социјалниот бизнис, на што гледа како на ...
Прочитај повеќе......

Духот и раскошноста на струшкото село Глобочица

Глобочица е синтеза на приказни кои го запираат здивот за некогашниот начин на живеење, и, во исто време, на раѓањето нов живот, поттикнат од солидарната и иницијативна природа на мештаните.

„По Караорманските ридови, на патот за Дебар, во Малесијата, змијулесто се пробиваат Глобочичките води. Акумулацијата, што ја снабдува хидроцентралата Глобочица, достигнува длабочина и до 80 метри. А, таму на дното, го чува она што некогаш беше село. Некогаш дом на 400 жители во подножјето на овие ...
Прочитај повеќе......

Јас ≤ Ние

При­ро­да­та на мис­ла­та е та­ква што го фраг­мен­ти­ра све­тот на де­ло­ви: јас и дру­ги­те, ние и вие, лу­ѓе­то и жи­вот­ни­те, чо­ве­кот и при­ро­да­та, со­лар­ни­от си­стем и га­ла­кси­ја­та, га­ла­кси­ја­та и уни­вер­зу­мот.

Сергеј Ѓеоргиев При­ро­да­та на мис­ла­та е та­ква што го фраг­мен­ти­ра све­тот на де­ло­ви: јас и дру­ги­те, ние и вие, лу­ѓе­то и жи­вот­ни­те, чо­ве­кот и при­ро­да­та, со­лар­ни­от си­стем и га­ла­кси­ја­та, га­ла­кси­ја­та и уни­вер­зу­мот. Ко­га оваа илу­зи­ја ќе се сог­ле­да ка­ко та­ква, ...
Прочитај повеќе......

Здравствените права не важат ако сте жена од село

Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту достапен лекар… Сето ова се одразува на женското сексуално и репродуктивно здравје на жените што живеат во рурални подрачја

Илустрација: Зоран Инадески
Кристина Михајловска„Каков гинеколог во ова село!? За да стигнеш до гинекологот ти требаат пари и автомобил, а во селово ретко кој може да си го дозволи тоа!“ ни одговори една жителка на село Тработивиште кога ја прашавме дали користи гинеколошки услуги во нејзиното место на живеење. Жените од ...
Прочитај повеќе......

Загадениот воздух го зголемува ризикот од вирусот корона

Штетните микрочестички од воздухот, особено во зимскиот период, може да предизвикаат здравствени проблеми како инфаркт, мозочен удар, дијабетес и висок крвен притисок. Но, во најновата брза студија од Универзитетот „Харвард“, во сегашнава новонастаната ситуација, овие заболувања се сметаат за подлога што го зголемува ризикот од компликации и од фатален исход од инфекцијата со вирусот корона

Јана Мелоска-ПетроваПандемијата во светот не стивнува, го живееме таканаречениот втор бран, кој беше најавуван уште кога не му се гледаше крајот ни на првиот, а со неговото доаѓање уште еднаш се покажаа сите можни слабости на сите здравствени системи во светот, некои дури и многу поразвиени од ...
Прочитај повеќе......

Топли, забавни и шарени тонови во детскиот поглед кон 2021 година

Во година полна со предизвици, која нѐ задржува да останеме дома со цел да го заштитиме сопственото здравје и здравјето на блиските, решивме да му дадеме друга боја на секојдневието и ги поканивме децата до 12 години да креираат дизајн на новогодишна честитка за „Лице в лице“.Ги поттикнавме да ...
Прочитај повеќе......

Отворен град го засилува гласот на граѓаните

Концептот се очекува да ја поттикне конструктивната соработка на локалната власт со жителите за обезбедување подобри јавни услуги и да го унапреди користењето на отворените податоци со цел решавање на проблемите во локалната заедница

Марија Николоска АрсовскаОбјавување податоци што се значајни за граѓаните, како финансиските податоци, податоци за животната средина – загаденост на воздухот, зелени површини, води, урбанистички податоци – за граѓанското учество во донесувањето на урбанистичките планови, реконструкција на улици, ...
Прочитај повеќе......

Жените имаат клучна улога во развој на стабилно општество

Ако сакаме да предизвикаме големи општествени промени, треба да почнеме да се менуваме самите себе

Амбасадор Клеменс Која, Шеф на Мисијата на ОБСЕ во Скопје Родовата еднаквост е неопходна основа за помирни и попросперитетни заедници. За жал, ситуацијата со КОВИД-19 ја засили веќе постојната нееднаквост кај жените и девојчињата во секоја сфера од нашиот живот, вклучително и здравството, ...
Прочитај повеќе......

Родителско согорување = стрес+мора+треба

Кога родителот во подолг временски период се бори за да опстане, му се уништува и најмалиот атом на задоволство од живеењето. Тој се гаси, станува автомат, не успева да понуди ништо друго, освен гола егзистенцијална филозофија, нерегулиран афект, автоматска нерасположеност, казна и обвинување

Илустрација: Зоран Инадески
Радмила ЖивановиќРодителот е среќен кога неговото дете е среќно, мирен е кога неговото дете е мирно, сигурен е кога знае дека направил сè за да ја осигури безбедноста на сопственото дете. Денес, дополнително, родителот преживува кога секојдневно гледа и проверува дали и неговото семејство ...
Прочитај повеќе......

Приватноста е неприкосновено право и на интернет

Тоа што сите граѓани треба да го знаат во врска со приватноста на интернет е дека кликнувањето на копчето „се согласувам“, при инсталирање апликација или отворање профил на социјалните мрежи, има иста законска важност како ставање потпис на хартиен договор

Илустрација: Зоран Инадески
Филип СтојановскиЧовековите права се универзални, важат и во светот на интернет, а законите што ги заштитуваат се применливи и на однесувања на интернет. За човековите права во дигиталната сфера се користи поимот дигитални права. Претставуваат збир од основни човекови права во дигиталното ...
Прочитај повеќе......

Човековите права треба да се реалност, а не само лекција

Теоретските основи за човековите права во образованието се солидно поставени, но проблемот настанува кога тоа што го учат децата не го гледаат во вистинскиот живот, а со самото тоа, не се ниту способни, ниту расположени да се изборат за него

Илустрација: Зоран Инадески
Елизабета СекирарскаУмниот млад свет во клупите, сега зад мониторите, изморен и дезориентиран, е осуден да расте, да созрева, да си ја гради младоста и, воопшто, да си го конципира животот во едно многу турбулентно, хаотично, многу обезвреднето и деформирано време, во кое еден факт е непобитен: ...
Прочитај повеќе......

Училиштето е родно место на новиот подобар свет

Суштината на образованието бара од нас да го научиме детето како да биде вистински човек, како да се соочи со животот, како да успее и, што е најважно, како да биде навистина среќно

Образованието не се темели на дејствување на една личност врз другите, туку на меѓусебна соработка и одговорност, е ставот на бразилскиот педагог и еден од најзначајните теоретичари во воспитанието и образованието, Пауло Фреире. Тоа значи свест за педагогија како слободна творечка дејност, како ...
Прочитај повеќе......

Постојниот економски модел не донесе посакувани резултати, време е за радикални промени!

Капитализмот што го познаваме е мртoв, потребен е нов и поодговорен систем. Опсесијата со постигнување максимален профит за своите акционери доведе до неверојатна нееднаквост во општеството и до глобална климатска криза“ - беше порачано на годинешниот, 50. по ред Светски економски форум каде што беше промовиран и нов манифест според кој целта на компаниите не е да им служи само на акционерите, туку на сите засегнати страни: вработени, клиенти, снабдувачи, локални заедници и општеството во целина

Во контекст на  Агендата за одржлив развој 2030 година, неопходно е да го негуваме развојот на социјалните претпријатија како ефективна алатка во трансформирањето на светот и на економијата. Нив треба да ги гледаме како основа за локален развој, која ги регенерира и развива локалните области преку ...
Прочитај повеќе......

Со патишта од пластика до почиста средина

Покрај тоа што се водоотпорни, овие патеки можат да издржат висока температура и поголеми оптоварувања. Поради пластиката, дождовницата не поминува низ нив, со што, пак, имаме помалку поправки

Една од главните закани за животната средина е исфрлањето на отпадната пластика. Од друга страна, пак, изградбата на патишта во цел свет е незапирлива. Eкспериментирањето со нив и со материјалите при нивна изградба, со цел да бидат поодржливи, е клучниот елемент зошто овде ги опфаќаме овие аспекти....
Прочитај повеќе......

Струга го доби првиот вработен продавач

Организацијата „Порака Нова“ пет години работи со еден продавач, а од оваа година тој стана првото лице со попреченост кое е вработено во организацијaта од нејзиното основање пред 36 години. Пандемијата донесе нови предизвици, но тимскиот дух и целта за подобро општество за сите, води кон позиции кои ја активираат целата заедница, за поголем, заеднички успех

Фото: Горан Ристовски
Струшката организација „Порака Нова“, која е дел од мрежата партнерски организации што го дистрибуираат „Лице в лице“  во Струга и во Охрид го вработи Игор Шајноски, единствен продавач на уличното списание во овој дел од земјава. Со ова, Игор стана првиот вработен со попреченост во оваа ...
Прочитај повеќе......

Изолација

Наше единствено ефективно оружје против пандемијата е изолацијата и комуникација од дистанца. Мораме да останеме дома, и да ги почитуваме правилата.

Фото: Томислав Георгиев
Досега доследно ги почитувавме мерките. Не сакаме да се заразиме со вирусот, не сакаме да го пренесеме, не сакаме да бидеме во изолација до Нова година, или, поверојатно, со или без мерки, постојано работите да одат напред назад. Со жалење гледаме трагедии од една во друга земја, смртност, масовни ...
Прочитај повеќе......

Наградуваме свесно и еколошко однесување

Бизнис-секторот ја има најголемата моќ да создаде промени во своето опкружување. Дојдено е вистинското време заедно да придонесеме за зачувување на животната средина. Како тим веруваме дека само како сплотена заедница може да се постигнат резултати и дека емпатијата, мотивацијата и поддршката од луѓето се главниот двигател на сите промени

Веројатно досега сте ја слушнале фразата „Планетата е нашиот дом и немаме друг резервен“, која е дел од многу анализи и политички говори. И покрај ова познато мислење, се чини дека свеста за решавање на проблемите со животната средина е на незавидно ниво. Токму од овде почнува потребата за менување ...
Прочитај повеќе......

Ото Шармер: Тоа што ни е во умот денес – е иднината утре!

ИНТЕРВЈУ СО ОТО ШАРМЕР, ПРОФЕСОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА НА МАСАЧУСЕТС (МИТ): Поголем дел од луѓето имаат погрешна перцепција за лидерството. Многу често го поистоветуваат со хиерархија и со тие што се на врвот од хиерархиската структура. Тоа веќе не е така. Лидерството денес мора да се развива кон капацитетот да сочувствува и да ја оформува иднината што доаѓа. Сето ова не може да биде направено од само еден човек што е на врвот.

„Како да го активираме нашиот капацитет за да се потпреме на иднината што доаѓа?“ е, можеби, најважниот лидерски предизвик на нашето време. Методот наречен „Теорија У“, развиен на Институтот за технологија на Масачусетс (МИТ), е движење за активирањe на таквите промени во бизнисот, владата и во ...
Прочитај повеќе......

Менталното здравје ни е на почек

Попусто е грижа за околината, животните, планетата и за сѐ друго, ако недостига здравјето, ментално, на тој што треба да ја зачува оваа веќе полупропадната планета во општествено-културолошко-историска смисла

Одамна помина времето кога здравјето и болеста се подразбираа како два посебни вида реалност, т.е. здравјето како отсуство на болест и болеста како отсуство на здравје. Дуализмот изумре уште кога Декарт изусти дека имаме две битија, душа и тело, две стварности посебни една од друга, но кои си ...
Прочитај повеќе......

Како да се избегне апокалипсата за 12 години?

Нашите лидери во политиката, религијата и во заедниците треба да преземат храбри, компетентни и итни активности за да се унапредуваат вредностите на одржливоста и на етиката и да се фокусираат на општото добро

Седумнаесетте цели за одржлив развој (Агенда за одржлив развој 2030 година, усвоена од сите земји-членки на Обединетите нации, вклучувајќи ја и Македонија, во 2015 година) се повик за итно дејствување за големи промени за да се стави крај на сиромаштијата, да се намали нееднаквоста, да се подобрат ...
Прочитај повеќе......

Смртноста кај бебињата ќе се намали кога негрижата ќе се повика на одговорност

На бебињата можеме да им дадеме повеќе од еден ден, повеќе од еден месец - повеќеод само опстанок. Можеме да спасиме огромен дел од децата што умираат во првите 28 дена од животот со економични и квалитетни здравствени решенија за секоја мајка и за секое новороденче

Ед­на од нај­го­ле­ми­те од­го­вор­но­сти на се­кое оп­штес­тво е од­го­вор­но­ста спре­ма сво­и­те де­ца. Во све­тот се­га по­стои мно­гу ед­но­ста­вен на­чин на ме­ре­ње на тоа што се­ко­ја зем­ја го пра­ви за сво­и­те најм­ла­ди гра­ѓа­ни. Тоа е стап­ка­та на смрт­ност кај но­во­ро­ден­чи­ња­та -...
Прочитај повеќе......

Нов живот за напуштените објекти

Напуштените индустриски објекти се опасност за децата, за здравјето, ја уништуваат естетиката на градот и влијаат негативно врз животната средина

Ре­у­по­тре­ба­та на про­стор и на об­је­кти што се ве­ќе на­пу­ште­ни е ва­жен еле­мент ко­га се ос­мис­лу­ва стра­те­ги­ја за одрж­лив раз­вој. Освен тоа, прет­ста­ву­ва и со­од­ве­тен од­го­вор на пре­ку­мер­на­та упо­тре­ба на ре­сур­си­те во на­ше­то жи­ве­е­ње. Ур­ба­ни­те праз­ни­ни, по де­...
Прочитај повеќе......

Живот на село – чекор напред кон одржливо живеење

Пре­сел­ба­та на се­ло не е лес­на, но јас­но е што ни тре­ба: ви­зи­ја, вла­ди­на стра­те­ги­ја, ин­ве­сти­ции и за­лож­ба за раз­но­вид­ност на по­ли­тич­ки­от и на фи­нан­си­ски­от фо­кус од ур­ба­ни­от кон ру­рал­ни­от жи­вот, за­др­жу­вај­ќи ги пред­но­сти­те на два­та све­та. Тоа е ви­зи­ја што, во се­кој слу­чај, тре­ба да се ос­тва­ри, по­до­бро по­ра­но, откол­ку по­доц­на, по­ра­ди не­о­држ­ли­ва­та при­ро­да на еко­но­ми­ја­та на „го­ле­ми­от град“ и кли­мат­ски­те про­ме­ни

Скоп­је ја вшму­ку­ва жи­во­ста од це­ла­та др­жа­ва. Ги прив­ле­ку­ва лу­ѓе­то што има­ат со­ни­шта за ра­бо­та во јав­на ад­ми­ни­стра­ци­ја, за за­ра­бо­тка, за го­ле­ми авто­мо­би­ли, за бег­ство од си­ро­ма­шти­ја­та. Во гра­дот се и нај­го­ле­ми­от дел од фи­нан­си­и­те, дом е на си­те вла­ди­...
Прочитај повеќе......

Тапкаме во место во хаосот со отпад

Економските мерки на пократок рок ќе влијаат на промена на однесувањето кај граѓаните, но мерките во образование се клучните. Образованието за климатските промени и за одржливиот развој мора да се засили на сите нивоа и да биде застапено хоризонтално во сите предмети што се изучуваат за уште од најмали нозе да се развие свест и чувство на одговорност кон природата знаејќи ја вистината дека ние зависиме од неа, не таа од нас

Додека го подготвуваме ова интервју, во кое зборуваме за индивидуалната и колективна улога во соочувањето со отпадот, по порталите се вртат видеа во кои комунални редари ги учат граѓаните како да фрлаат во канти за ѓубре. Октомври 2019 година. И да, сѐ уште главниот рефрен што ни одѕвонува е: „Да ...
Прочитај повеќе......

Еснафски одговор на консумеризмот и на нееднаквоста

Новото социјално претпријатие е интернет-платформа за промоција на ракотворби, но има и физички простор, продавница во центарот на Скопје. Тоа што го издвојува од другите креативни платформи е начинот на кој ги комбинира бизнисот и социјалната еднаквост

Уникатноста на ракотворбите, духот на традицијата, моќта на сплотените идеи и дејствувањето, меѓусебното учење, соработката и поддршката и промоцијата на зелен бизнис што не ѝ штети на природата се спецификите што ги нуди новата платформа за развој на мали занаетчиски претпријатија „Еснаф“. Станува ...
Прочитај повеќе......

„Кога јагнињата ќе стивнат“ – македонска верзија

И џагорот детски стивнува, забрзано, неповратно. Последниве две години дури и преку летото се чини дека нема деца. Веројатно згаснале огништата во куќите во кои ги поминуваа најубавите мигови од детството. Нема кој да меси мазници, да раскажува приказни

„Рајот постои и тој се наоѓа овде, во Слоештица, Македонија“, е пораката што реномираниот сликар и професор на ликовната академија од Братислава, Стано Бубан, му ја испрати на пријател во Словачка, летото 2012 година. И тоа е, без исклучок, дефиницијата со која се согласуваат низата уметници, кои ...
Прочитај повеќе......

Јас, ученикот, сакам да бидам слушнат!

Мене ми требаат брзи, динамични содржини, интересни. Инаку немам интерес да останам на сајтот или фидот што го листам. А во училиште, ритамот на предавањата и алатките што ги користиме се различни од тоа што ни треба. Јас на интернет учам лекции во сосема задоволителен обем за петпати пократко време, отколку тоа што го поминувам на часот или пред книга. Зошто, се прашувам, тој вид презентација не може да стане дел од нашето регуларно школство

Нова училишна година. И пак тоа чувство на непријатност и на разбуричканост во стомакот, пак истата неинвентивна и здодевна приказна, а, во исто време, и бескрајно стресна. Не сакам да го чувствувам како мачилиште, ама такво е чувството - некоја чудна болка, екстремно здодевни часови, седење ...
Прочитај повеќе......

Климатските промени не чекаат „следни избори“

Научени сме да чекаме на властите да преземат потребни мерки, ама не сакаме да си признаеме дека како потрошувачи имаме огромна моќ сами да ги промениме работите

Климатските промени, во наредните 10 години, може да претставуваат сериозна глобална закана за светскиот мир, за човечкото здравје, за енергетиката, земјоделството, здравството, туризмот, транспортот, шумарството, спомениците на културата... Накусо, закана за губење и за нестабилност на цели ...
Прочитај повеќе......

СИДО ЈА НАПУШТИ УЧИЛНИЦАТА, А НИЕ ОСТАНАВМЕ „СЛОБОДНИ“ И ЗБУНЕТИ

Познат како омилен и инспиративен професор, Сидо будеше филозофска и прогресивна мисла кај многубројни генерации ученици

Стефан Сидовски - Сидо, омилениот професор по филозофија од гимназијата „Раде Јовчевски - Корчагин“, и мајстор на аматерскиот филм, почина годинава, во јули, на 72-годишна возраст. Беше култен градски лик, без кој не можеше да се замисли ниту една филмска и театарска премиера, најредовен посетител ...
Прочитај повеќе......

Учениците треба да ги подготвиме за живот, а не за свидетелство со петки!

Не може тукутака да се смени или надгради застарениот образовен систем, заедно со сите луѓе што работат во него. Имаме пример во Финска каде што за едно работно место, наставник во одделенска настава, конкурираат по 200 луѓе. Критериумите за добивање на тоа работно место се многу поинакви од нашите, знам дека секој заслужува шанса, но зборуваме за едукација на нашите идни поколенија и тука треба да сме ригорозни

И меѓу учениците и меѓу нивните родители важи за нетипичен наставник, кој преку своите  креативни и неконвенционални чекори прави позитивни влијанија кај младите, чиешто внимание не е едноставно да се придобие ако само слепо се следат програмските образовни шеми - без индивидуален печат.Ивица ...
Прочитај повеќе......

Со „градинарска терапија“ до повисока свест за животната средина и до поквалитетен живот

Не чекајте, направете си градина за своја душа, таа ќе ве храни, но и ќе направи да имате посреќен и поквалитетен живот. Една од најблагородните активности на човекот е создавањето храна, притоа истовремено зголемувајќи го урбаното зеленило и придонесувајќи за почиста средина. Секој квадрат зеленило во градската бетонска џунгла придонесува за намалување на екстремите во температурата, со што се подобрува микроклимата - вели екологот од Ботаничката градина во Скопје, Цветанка Цветкоска, за „Лице в лице“

Во време на бетонска доминација низ градовите и сѐ помалку блискост до природата, ботаничките градини се една од опциите да се побегне во една поинаква димензија, која нуди богатство од ретки видови растенија, бои, форми, мириси и, во исто време, илустрира грижа на човекот за тоа што значи природа....
Прочитај повеќе......

Споделеното родителско отсуство ги изедначува мажите и жените - и дома, и на работа!

Родовите нееднаквости во доменот на пазарот на труд, од осамостојувањето на земјата до денес, се континуирани, а економската нееднаквост меѓу жените и мажите сѐ уште е многу висока

Според официјалната државна статистика, во земјава се вработени 35 проценти од жените на работоспособна возраст, во споредба со 54 проценти од мажите. Разликата е уште поголема ако се разгледува стапката на економска активност, која, освен вработените, ги брои и тие лица што активно бараат работа т....
Прочитај повеќе......

Дадовме пример дека самите деца можат да направат промена

Едно пролетно саботно утро дворот на основното училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Скопје вриеше од деца. Работната сабота ја одработуваа заедно со своите родители, кои волонтерски се ангажираа за да го исчистат и разубават дворот садејќи цвеќиња, дрвца, зеленило

Децата најмногу се инспирираат и учат од своите родители. Без разлика дали е ова точно, научно потврдено или вредно за дискусија, група граѓан(к)и тргнаa од овој став, засукаа ракави и решија да ги покажат своите суперхеројски костуми. „Решивме дека не можеме да чекаме надлежните да го исчистат ...
Прочитај повеќе......

„Ханилендерси“ во кошницата на Хонгконг

Хонгконг го живее светото правило на одржливоста - ако некој го прекрши правилото, сите ќе ја платат цената. Режисерите на наградуваниот „Медена земја“, Тамара Котевска и Љубо Иванов од прва рака ги пренесуваат впечатоците за Хонгконг, каде што беше прикажан нивниот документарен филм

Бесконечно градилиште, е првата мисла што ни доаѓа, хипнотизирани од жестокиот азиски мегалополис Хонгконг, распослан на главен остров и на повеќе од 200 помали острови. Лантау е едно од последните преостанати автентични рибарски села, остров каде што културата на поделен животен простор подоцна ...
Прочитај повеќе......

Престојот во природа лекува

Одговорите на тоа како растенијата и дрвјата физиолошки влијаат на нас се многу едноставни. Гушкањето или допирањето дрвја ни го зголемува нивото на окситоцин, хормон одговорен за чувството на мир и емоционалната поврзаност. Во исто време ослободуваме серотонин и допамин, хормони што прават да се чувствуваме посреќни. Докажано е дека престојот во природа влијае и на нашето расположение. Искачување на врв или откривање ново подрачје помага и во засилување на самодовербата

Сигурно некогаш сте ја слушнале изреката: Најдобрите доктори се сонце, вода, чист воздух, активност и одмор. Многу е интересно што за болестите на 21 век предизвикани од модерниот начин на живот современата медицина се враќа кон старата практика и препорачува престој во природа. Ова го тестирав на ...
Прочитај повеќе......

Рудниците се злосторство за природата

Тврдењата дека заедно можеле да коегзистираат рударство и земјоделство се смешни и недоветни. Се ветува еколошки рудник, со најсовремени методи на работа. Можно ли е рудник да биде еколошки, кога е јасно дека за да се отвори рудник, треба да се уништи природа? Неповратно ќе се исечат околу 1.000 хектари шума, со сите ерозивни последици по животната околина, екосистемот, биодиверзитетот и климата

Живееме во време кога на глобален план, нашироко се зборува за опасноста од климатските промени и за нивното влијание врз целиот екосистем и самото живеење. Меѓутоа, додека светот бара решение за еколошки спас, кај нас свеста за екологија е во тренд на опаѓање, како да не постои. Каде лежи ...
Прочитај повеќе......

Итно усогласување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

Неопходно е засилување на улогата на центрите за кариера во средните, па дури и во основните училиштата - со цел учениците да бидат навремено информирани за состојбата на пазарот на труд и да бидат професионално насочени

Со години наназад во земјава се зборува за проблемите и за потребата од итни, но и ефикасни реформи во образовниот систем. Велам и ефикасни бидејќи бевме сведоци на низа реформи и примена на одредени образовни модели за кои никогаш не се спроведе евалуација на ефектите и на нивната успешност. Но, ...
Прочитај повеќе......

Училиштето не треба да биде нужно зло, туку место за развој на соништата!

Во најосетливите години нѐ вреднуваат според добиените резултати на скала од еден до пет. Нѐ делат на добри и на лоши ученици, интелигентни и неинтелигентни. Знаете ли какви последици има тоа? Целосно уништување на нашата самодовербаПочитуван министер за образование и наука!Зборот образование ...
Прочитај повеќе......

Стручното образование создава генерации подготвени за новото време

Повеќето од пронајдоците што се регистрираат секоја година во Германија не доаѓаат од универзитетите или истражувачките институции, туку од професионалците со стручно образование. Применувајќи го своето професионално знаење и креативен пристап, тие ги подобруваат своите решенија и создаваат иновации

Повеќето од пронајдоците што се регистрираат секоја година во Германија не доаѓаат од универзитетите или истражувачките институции, туку од професионалците со стручно образование. Применувајќи го своето професионално знаење и креативен пристап, тие ги подобруваат своите решенија и создаваат ...
Прочитај повеќе......

#VendorWeek 2019: Lice v Lice promotes the work of street paper vendors through Macedonian parliament

#VendorWeek is all about raising the profile of the work of street paper vendors. Often the best way to do that is to gain attention from the political elite. On Wednesday (6 February), Macedonian street paper Lice v Lice, based in the country’s capital of Skopje, linked up with two members of the ...
Прочитај повеќе......

#INSP2018: Summit scholarships opened doors to inspire more street paper staff

An additional 14 delegates from 9 countries were able to attend this year’s Global Street Paper Summit in Glasgow thanks to the support of the INSP 2018 scholarships. The annual scholarship programme allows international street paper staff – from the likes of Brazil, Argentina and Macedonia – to ...
Прочитај повеќе......

The sun sets on the 2018 Global Street Paper Summit

The sun has set on the 2018 Global Street Paper Summit in Glasgow, and delegates are heading back to their home countries inspired and motivated by three days of keynotes, panel discussions and break-out sessions with their international colleagues. 100% of delegates felt they’ve been inspired by ...
Прочитај повеќе......

Македонија има храна за сите, ама место на трпезите, завршува во депониите

Се фр­ла­ат ил­јад­ни­ци то­ни со­вр­ше­но здра­ва хра­на

По­ра­ди ни­ска­та свест на по­тро­шу­ва­чи­те и не­со­од­вет­но­то снаб­ду­ва­ње и по­ба­ру­вач­ка во зем­ја­ва се фр­ла­ ил­јад­ни­ци то­ни со­вр­ше­но здра­ва хра­на И по­крај де­це­ни­ски­от на­пре­док во на­ма­лу­ва­ње­то на гла­дот во све­тот, во 2017 го­ди­на се за­бе­ле­жу­ва зго­ле­му­...
Прочитај повеќе......

Земјоделки и везени пиперки за економско и социјално засилување

  На­ни­жа­на­та су­ше­на пи­пер­ка е автен­ти­чен про­из­вод, ка­ра­кте­ри­сти­чен за куј­на­та од овие про­сто­ри. „Ви­но­жи­то“ е со­ци­јал­но прет­при­ја­тие што уви­де­ло де­ка на па­за­рот ре­чи­си не­ма ва­ков про­из­вод, па ги на­со­чи­ло ка­па­ци­те­ти­те да ан­га­жи­ра же­ни што се ве­шти ...
Прочитај повеќе......

Прво ме тепаа таткото и сопругот, потоа системот

Во оваа земја, кога сте жртва на семејно насилство може само да ви ја преврзат раната. На лекување на причините, заборавете, вели Милена, жртва на семејно насилство, мајка на 20-годишен син и на 18-годишна ќерка со пречки во развојот

Илустрација: Зоран Инадески
Милена е 40-годишна жена, ситна по конституција, разговорлива, насмеана... со ништо не остава прв впечаток дека поминала низ густо животно премрежје, освен, можеби, со линиите околу очите... Додека ја раскажува својата приказна, бројот на прстени околу нив расте. „Раѓаш инвалиди“, „Не можам да го ...
Прочитај повеќе......

Природата нѐ предупредува - будни ли сме?

От­па­дот е про­из­вод на чо­ве­кот и, от­ту­ка, на­ша об­вр­ска е да на­у­чи­ме ка­ко да го на­ма­ли­ме и да го иско­ри­сти­ме тоа што рас­ип­нич­ки го соз­да­ва­ме   „До­при ја зем­ја­та за да се кре­неш, да се воз­диг­неш“ е ма­кси­ма­та од ста­ро­грч­ки­от мит­ски крал Те­зеј, ко­ја е во­дил­ка ...
Прочитај повеќе......

Поч­ва­та во Ма­ке­до­ни­ја е плод­на, но се­којд­нев­но ја уни­шту­ва­ме со отро­ви

Со не­од­го­вор­но и не­е­тич­ко зем­јо­делс­тво ја оси­ро­ма­шу­ва­ме поч­ва­та, ко­ја ни ги да­ва си­те по­треб­ни ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли пре­ку овош­је­то и зе­лен­чу­кот. Ко­ри­сте­ње­то на ве­штач­ки­те ѓу­бри­ва (азо­тен оксид) во зем­јо­делс­тво­то при­до­не­су­ва за за­га­ду­ва­ње­то на ...
Прочитај повеќе......

Стресот на пауза, одиме на планина!

Планинарењето се врзува со спречување на негативните и опсесивни мисли, насочување кон природата и бегство од дигиталниот свет и подобрување на мозочните капацитети. Цела недела сум во трка со времето. Станувам рано, ги правам сите утрински ритуали, брзам на работа и пред 9 часот стигнувам во ...
Прочитај повеќе......

Помошта е дар ограничен со време и со околности

За­ем­на­та за­вис­ност е здо­би­е­но од­не­су­ва­ње, кое мо­же да се пре­не­се од ко­ле­но на ко­ле­но. Поз­на­то е ка­ко „ре­ла­ци­ска за­вис­ност“ би­деј­ќи е со­стој­ба на емо­ции и на од­не­су­ва­ње, ко­ја вли­јае на чо­ве­ко­ва­та спо­соб­ност да одр­жи здрав од­нос што да­ва смис­ла и ис­пол­...
Прочитај повеќе......

Дис­ле­кси­ча­ри­те се ети­ке­ти­ра­ни ка­ко мрз­ли­ви, место како лица со можности

Се­кое ли­це со дис­ле­кси­ја има мож­ност за мно­гу ус­пе­шен и про­ду­кти­вен жи­вот, но за тоа е по­треб­на под­др­шка, при­фа­ќа­ње и раз­би­ра­ње, ка­ко од стра­на на на­став­ни­ци­те, про­фе­со­ри­те и струч­ни­те служ­би, та­ка и од стра­на на најб­ли­ски­те Раз­лич­ни струч­ни ли­ца има­...
Прочитај повеќе......

Мож­но­ста за гра­де­ње ли­чен стил – по­ка­за­тел за оп­штес­тве­на инк­лу­зив­ност

Ди­зај­нот на об­ле­ка, са­мо­стој­но­ста при ку­пу­ва­ње­то, оп­се­гот на про­из­во­ди што се ну­дат, ин­ста­ли­ра­ње­то ши­ро­ки ка­би­ни за про­бу­ва­ње и под­го­тве­но­ста на вра­бо­те­ни­те за по­мош и за под­др­шка, не се са­мо ре­ше­ни­ја на еден мар­ги­на­лен проб­лем, ту­ку ви­стин­ска реф­...
Прочитај повеќе......

Ај не би­ди ѓу­бре!

Гра­ѓан­ска­та ини­ци­ја­ти­ва „Не би­ди ѓу­бре“ е ви­стин­ски ин­ди­ка­тор де­ка се­кој од нас има моќ и од­го­вор­ност да по­со­чу­ва ано­ма­лии, ама на еден афир­ма­ти­вен на­чин. Не по­ка­жу­ва са­мо со прст, ту­ку по­ка­жу­ва „ка­ко“, нас­про­ти за­ра­за­та со клик-ре­во­лу­ци­о­нерс­тво во ...
Прочитај повеќе......

Приказни што раѓаат бунтовнички што го менуваат светот

Но­ви­нар­ка и ре­жи­сер­ка, две­те Ита­ли­јан­ки, се нај­доа во Си­ли­ци­ум­ска­та до­ли­на во САД, во па­по­кот на све­тот на ино­ва­ци­и­те, тех­но­ло­ги­ја­та и на прет­при­е­маш­тво­то. Еле­на Фа­ви­ли и Фран­че­ска Ка­ва­ло за „Ли­це в ли­це“ рас­ка­жу­ва­ат ка­ко нив­на­та кни­га „При­каз­ни ...
Прочитај повеќе......

Како да бидеме најдобрата верзија од себе?

Си­ла­та и истрај­но­ста на чо­веч­ки­от дух во ак­ци­ја, из­во­нред­но­ста  на фил­ма­џи­и­те што осво­и­ја на­гра­да на поз­на­ти­от филм­ски фе­сти­вал „Сан­денс“ или на ма­ке­дон­ски­те прет­при­е­ма­чи пом­ла­ди од 30 го­ди­ни, кои се но­ми­ни­ра­ни за ли­ста­та на „Форбс“, е од­ли­чен по­...
Прочитај повеќе......

Мо­де­ли­ра­ње на на­ви­ки­те и пр­кос кон кон­су­ме­риз­мот

Ко­ри­сте­ње­то на ке­ра­мич­ки­те про­из­во­ди има мно­гу­број­ни пред­но­сти - тра­ат дол­го, мо­же­ме да ги оста­ви­ме во нас­ледс­тво на сво­и­те бли­ски, се пра­ват од еко­ло­шки ма­те­ри­ја­ли што се не­то­ксич­ни и без­бед­ни во ис­хра­на­та. Освен што се зна­чај­ни за за­чу­ву­ва­ње на жи­...
Прочитај повеќе......