Магазин

Нов живот за напуштените објекти

Напуштените индустриски објекти се опасност за децата, за здравјето, ја уништуваат естетиката на градот и влијаат негативно врз животната средина

Ре­у­по­тре­ба­та на про­стор и на об­је­кти што се ве­ќе на­пу­ште­ни е ва­жен еле­мент ко­га се ос­мис­лу­ва стра­те­ги­ја за одрж­лив раз­вој. Освен тоа, прет­ста­ву­ва и со­од­ве­тен од­го­вор на пре­ку­мер­на­та упо­тре­ба на ре­сур­си­те во на­ше­то жи­ве­е­ње. Ур­ба­ни­те праз­ни­ни, по де­...
Прочитај повеќе......

Живот на село – чекор напред кон одржливо живеење

Пре­сел­ба­та на се­ло не е лес­на, но јас­но е што ни тре­ба: ви­зи­ја, вла­ди­на стра­те­ги­ја, ин­ве­сти­ции и за­лож­ба за раз­но­вид­ност на по­ли­тич­ки­от и на фи­нан­си­ски­от фо­кус од ур­ба­ни­от кон ру­рал­ни­от жи­вот, за­др­жу­вај­ќи ги пред­но­сти­те на два­та све­та. Тоа е ви­зи­ја што, во се­кој слу­чај, тре­ба да се ос­тва­ри, по­до­бро по­ра­но, откол­ку по­доц­на, по­ра­ди не­о­држ­ли­ва­та при­ро­да на еко­но­ми­ја­та на „го­ле­ми­от град“ и кли­мат­ски­те про­ме­ни

Скоп­је ја вшму­ку­ва жи­во­ста од це­ла­та др­жа­ва. Ги прив­ле­ку­ва лу­ѓе­то што има­ат со­ни­шта за ра­бо­та во јав­на ад­ми­ни­стра­ци­ја, за за­ра­бо­тка, за го­ле­ми авто­мо­би­ли, за бег­ство од си­ро­ма­шти­ја­та. Во гра­дот се и нај­го­ле­ми­от дел од фи­нан­си­и­те, дом е на си­те вла­ди­...
Прочитај повеќе......