Магазин

И чо­век што стра­да мо­же да им по­ма­га на дру­ги­те

Ран­ли­во­ста пот­тик­ну­ва по­вр­зу­ва­ње и под­др­шка пре­ку раз­би­ра­ње. Пре­ку спо­де­лу­ва­ње на сопс­тве­на­та ран­ли­вост и оста­ну­ва­ње­то отво­ре­ни за дру­ги­те да ја ви­дат и до­жи­ве­ат, ка­ко по­ма­га­чи, мо­де­ли­ра­ме сли­ка за на­ши­те кли­ен­ти де­ка е во ред да се по­ба­ра и до­бие по­мош во да­ден пер­и­од на жи­во­тот

Да се би­де по­ма­гач е да се би­де при­ви­ле­ги­ран да им се да­ва под­др­шка на тие на кои им е по­треб­на. Тоа, по­не­ко­гаш, зна­чи це­лос­но пре­да­ва­ње на ми­си­ја­та на по­ма­га­ње­то и мож­ност да се до­жи­ве­ат си­те по­зи­тив­ни про­ме­ни на би­ти­е­то со кое си и на кое, мо­же­би, му ...
Прочитај повеќе......

Oдржлива иднина е можнa само со одговорен бизнис

Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та си­гур­ност, ра­бот­нич­ки­те пра­ва, со­ци­јал­на­та ед­на­квост, еко­ло­шки­те ...
Прочитај повеќе......

Газа, таа медитеранска (анти)оаза

РЕПОРТАЖА ЗА ТОА ШТО НЕ МОЖЕМЕ ДА ГО ПРОЧИТАМЕ ВО ВООБИЧАЕНИТЕ МЕДИУМИ

Не е лесно за жителите да ја напуштат Газа, нивното право на слободно движење е ограничено и често е предмет на арбитрарни одлуки без соодветно објаснување. Тие знаат да се „пофалат“ дека живеат во најголемиот затвор на планетава, обесправени однатре од еден авторитарен режим, а блокирани однадвор –...
Прочитај повеќе......

Ако ти си тој кој размислува, кој е оној што ги набљудува твоите мисли?

Со медитација до себеспознание

Интервју со Сергеј Ѓеоргиев
Сите ние, со пандемијата поминуваме низ голем пресврт, промена која сè уште трае. Единственото нешто кое ги балансира темелите на кои несигурно стоиме, се менталното здравје и спиритуалноста. Да успееме да си речеме „И ова ќе помине. А додека трае, ќе се адаптирам и нема да давам отпор - затоа што ...
Прочитај повеќе......

Кон­це­си­и­те се за­ка­на за при­ро­да­та, но и за чо­веч­ки­от жи­вот

Об­вр­ска на се­кој од нас е да обез­бе­ди по­до­бри ус­ло­ви за жи­ве­е­ње на сво­и­те де­ца и вну­ци, но не са­мо во ма­те­ри­јал­на смис­ла, пла­ни­рај­ќи да згра­би кол­ку што мо­же и да из­бе­га одов­де. На­ша об­вр­ска е да ги спре­чи­ме си­те тие што мо­жат да до­не­сат из­бр­за­ни по­ли­тич­ки од­лу­ки со да­ле­ко­сеж­ни не­га­тив­ни пос­ле­ди­ци. Ка­ко по­е­дин­ци, мо­же­би сме не­моќ­ни, но здру­же­ни во гра­ѓан­ски здру­же­ни­ја, ини­ци­ја­ти­ви и ор­га­ни­за­ции, под­др­жу­вај­ќи се и обе­ди­ну­вај­ќи се во по­го­ле­ми гру­пи, ста­ну­ва­ме мо­ќен бе­дем и бра­на за си­те зло­у­по­тре­би

Од си­те ри­би што жи­ве­ат кај нас, па­стрм­ка­та ба­ра иск­лу­чи­тел­но чи­сти во­ди, во спро­тив­но, за кра­тко вре­ме ќе ис­чез­не. И по­крај ре­ла­тив­но го­ле­мо­то и не­кон­тро­ли­ра­но за­га­ду­ва­ње, сѐ уште мо­же­ме да ја срет­не­ме, но сѐ по­ре­тко. Тоа  ука­жу­ва на  не­од­го­вор­но­то  ...
Прочитај повеќе......

Тран­сфор­ма­ци­ја на све­ста е ус­лов за ус­пеш­ни обра­зов­ни ре­фор­ми

МАРТИН ГАЛЕВСКИ, ДОКТОРАНД НА ДЕПАРТМАНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ОКСФОРД ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

Мар­тин Га­лев­ски збо­ру­ва­ за су­штин­ски­те еле­мен­ти на по­ста­ву­ва­ње те­мел­на ви­зи­ја и про­ек­ци­ја на одрж­лив и ква­ли­те­тен обра­зо­вен си­стем. Та­ков, што ќе овоз­мо­жи ус­ло­ви за раз­вој на ди­вер­гент­но­то мис­ле­ње и за уна­пре­ду­ва­ње на ве­шти­ни­те на 21 век, важ­ни за се­...
Прочитај повеќе......

Ко­га де­ца­та не се гле­да­ат и не игра­ат – го гу­бат со­ци­јал­ни­от мо­мент на де­ле­ње

Со­ци­јал­на­та и фи­зич­ка­та ди­стан­ца до­пр­ва ви­стин­ски ќе вли­јаат врз мен­тал­но­то здрав­је на де­ца­та!

Mен­тал­но­то здрав­је на де­ца­та е по­себ­на при­каз­на за­тоа што и по­пу­ла­ци­ја­та е по­себ­на. Тие се ид­ни­те ге­не­ра­ции, кои на свои пле­ќи ќе го но­сат и пост­мо­дер­ни­от кон­цепт за мен­тал­но­то здрав­је за­тоа што ние не мо­же­ме да оче­ку­ва­ме тие да раз­мис­лу­ва­ат исто ка­ко ...
Прочитај повеќе......

Персонализирана медицина води кон подобар квалитет на живот

Со овој пристап се овозможува третманот и грижата да одговара најмногу на пациентот во поглед на ефикасноста и на безбедноста, а со тоа и поуспешен менаџмент на болеста и унапреден квалитет на живеењето – вели Ана Карајанова – Димитрушева, пациентка со мултиплa склероза и претседателка на Националното здружение за МС.

Разговараме со претставници на пациентски организации, чијашто мисија, меѓу другото, се фокусира на унапредување на квалитетот на живот и на обезбедување соодветна здравствена заштита.  Дел од нив примаат персонализирана терапија, начинот на живот им е според правилата на персонализираниот пристап. ...
Прочитај повеќе......

Децата најдобро учат од природата

За децата да развијат здрав однос кон природата и за да напредуваат, важно е да се поттикнат да се вљубат во неа и да ја интегрираат како дел од себе и тоа почнувајќи од рана возраст. Постојат многубројни истражувања, особено во Германија, кои покажуваат дека децата излезени од германските шумски градинки имаат јасна предност во однос на нивните врсници од редовните градинки покажувајќи подобри резултати во развојот на когнитивните и на физичките способности, како и во креативноста и социјализирањето

Седејќи тивко,правејќи ништо,пролетта доаѓаи тревата расте сама од себе.- БашоРастењето блиску до природа имаше огромно влијание на мене и на мојата (сега средовечна) генерација, која со воздишки се сеќава на едно безгрижно детство пред години, без надзор и многу насоки. Игри на улица до вечера. ...
Прочитај повеќе......

Во­лон­терската работа е бру­сил­ка за ид­ни жи­вот­ни пре­диз­ви­ци

Ви­стин­ска­та вред­но­ста на во­лон­терската работа е во ко­хе­зи­ја­та на сопс­тве­ни­те зна­е­ња, ве­шти­ни и ус­лу­ги и нив­но при­ме­ну­ва­ње во одре­де­на об­ласт, со што би на­пра­ви­ле по­зи­тив­но вли­ја­ние на за­ед­ни­ца­та и на дру­ги­те лу­ѓе

Aко не­кој пред не­кол­ку ме­се­ци ме пра­ша­ше да го из­не­сам сво­е­то мис­ле­ње за важ­но­ста на во­лон­терската работа, нај­ве­ро­јат­но вкуп­но­то гле­ди­ште ќе бе­ше на­со­че­но кон тоа што ти, ка­ко во­лон­тер, при­до­не­су­ваш со сво­ја­та актив­ност во со­од­вет­на­та об­ласт во ко­ја ра­...
Прочитај повеќе......

Дигитализацијата на образованието не е опција, туку потреба

Се очекува да имаат придобивки студентите, академскиот кадар и универзитетите

Денес наставата преку „Зум“ е новото секојдневие, а „мутирај се“ е новиот поздрав меѓу професорите и студентите. Универзитетите ги префрлија своите предавања, полагања и студентски сервиси на интернет. Предизвиците од оваа промена се многубројни, исто како и придобивките, кои можат да се извлечат ...
Прочитај повеќе......

След­на­та ре­во­лу­ци­ја во ме­ди­ци­на­та - CRISPR но­жи­ци во на­ши­от ген?

Иму­но­те­ра­пи­ја е об­ла­ста во ко­ја CRISPR се ко­ри­сти ин­тен­зив­но. Пос­лед­ни­ве не­кол­ку го­ди­ни рас­те ин­те­ре­сот за раз­во­јот на иму­но­те­ра­пи­ја за трет­ман на па­ци­ен­ти за­бо­ле­ни од рак. До­се­гаш­ни­те ре­зул­та­ти од не­кол­ку кли­нич­ки истра­жу­ва­ња упа­ту­ва­ат на тоа де­ка иму­но­те­ра­пи­ја­та са­ма по се­бе, или во ком­би­на­ци­ја со дру­ги ле­ко­ви, би се ко­ри­сте­ла ка­ко ефи­ка­сен трет­ман за рак во бли­ска ид­ни­на

„За ге­нет­ски­те мо­ди­фи­ка­ции, осо­бе­но за ГМО-хра­на, мно­гу лес­но се кре­ва прав. Ме­ѓу­тоа, ко­га пре­ку истра­жу­ва­ња­та со ин­тер­вен­ции во ге­ни­те би се дош­ло до лек за не­кои бо­ле­сти од кои лу­ѓе­то сè уште уми­ра­ат, или ко­га би се про­на­шол лек за крај на кри­за­та со ко­вид-...
Прочитај повеќе......

БИТНО Е ДА СЕ ОСТАНЕ ЧОВЕК

Денис Јанкуловски, познат како Космонаутко, прекар што го доби од децата поради работната униформа што ја носи за време на битката против ковид19

Не мо­жам да вле­зам во не­чиј дом за примерок, а да не си на­пра­вам му­а­бет со до­ма­ќи­ни­те. Го пра­вам тоа што са­кам да го до­жи­ве­ам. Има си­ту­а­ции ка­де што сѐ што им тре­ба на лу­ѓе­то е мал­ку му­а­бет, по­не­ко­гаш за ко­ро­на, по­не­ко­гаш на ка­ква би­ло те­ма. Стра­вот ги др­жи лу­...
Прочитај повеќе......

Рамајана – младата хероина од дебармаалските улички

Многу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво, Рамајана, продолжи да работиш, да учиш и да си вредна! Еден ден ќе успееш!“ се охрабрувам и мотивирам уште повеќе, вели вредната млада девојка

Ако Дебар маало и Градскиот парк се меѓу вашите омилени места во Скопје, сигурно сте ја забележале младата продавачка на „Лице в лице“, која редовно, неуморно, вредно и чесно го нуди уличното списание.  Комуникативна, харизматична, храбра, упорна, искрена, се само дел од епитетите со кои би можеле ...
Прочитај повеќе......

Антибиотиците и нивната употреба во прецизната медицина

Меѓу најважните аспекти за едно општество се иницијативите и ресурсите што ги насочува државата за медицински истражувања и технолошки напредок во науката и во медицината. Ако недостига поддршка на овој сегмент, многу од услугите ќе бидат приватни, достапни само за одредена група граѓани. Во држави ...
Прочитај повеќе......

ИДНИНАТА НА БИЗНИС ЛИДЕРСТВОТО

Се бараат одржливи лидери!

Не по­стои дру­га оп­ци­ја, освен одрж­лив биз­нис​. За жал, сѐ уште се од­не­су­вав­ме ка­ко да по­стои, ка­ко да има­ме ре­зерв­на пла­не­та и ар­ми­ја дру­ги лу­ѓе што ќе ги за­ме­нат „по­тро­ше­ни­те“ ко­га ќе дој­де вре­ме за тоа.Одрж­ли­во­ста су­ге­ри­ра де­ка тре­ба да се на­пра­ви ма­те­ма­...
Прочитај повеќе......

КАПИТАЛИЗАМ БАЗИРАН НА НАБЉУДУВАЊЕ

Ка­пи­та­лиз­мот, во сог­лас­ност со сво­јот кон­цепт, при­сво­ју­ва ра­бо­ти што не би­ле дел од по­стој­на­та па­зар­на ди­на­ми­ка и, отка­ко ќе ги прог­ла­си за свои, при­сво­е­ни­те „до­бра“ ги тре­ти­ра ка­ко сто­ка со ко­ја тр­гу­ва и од неа соз­да­ва вред­ност. Де­нес, но­ви­от наб­љу­ду­вач­ки ка­пи­та­ли­зам (surveillance capitalism) на па­за­рот ја вне­су­ва но­ва­та сто­ка, ко­ја нај­кра­тко би мо­же­ле да ја де­фи­ни­ра­ме ка­ко „лич­но чо­веч­ко искус­тво“

илустрација: Зоран ИнадескиДо­де­ка кли­мат­ски­те про­ме­ни алар­ми­ра­ат де­ка ку­ќа­та ни е во пла­мен, ка­пи­та­лиз­мот ба­зи­ран на наб­љу­ду­ва­ње тре­ба да нѐ пре­ду­пре­ди де­ка и до­мот ни го­ри. Ако пла­не­та­та е на­ша­та ку­ќа, оп­штес­тво­то ни е дом - тоа што сме, од­но­си­те што ги ...
Прочитај повеќе......