Магазин

Ви­шо­кот хра­на – пре­диз­вик за со­ци­јал­ни ино­ва­ции

Упра­ву­ва­ње­то на ви­шо­ци­те хра­на не тре­ба да се разг­ле­ду­ва са­мо од перс­пе­кти­ва­та на јав­на­та по­ли­ти­ка. Раз­во­јот на ре­ше­ни­ја­та тре­ба да би­де врз ос­но­ва на ино­ва­ции раз­ви­е­ни од прет­при­е­ма­чи­те, со­ци­јал­ни­те ино­ва­то­ри, со­ци­јал­ни­те прет­при­ја­ти­ја и / или акте­ри­те во при­ват­ни­от се­ктор

Ка­ко др­жа­ва че­сто сме ста­ве­ни на ли­ста­та на ре­кор­де­ри во за­гу­би на хра­на и во от­пад од хра­на, а исто­вре­ме­но се со­о­чу­ва­ме со проб­лем да обез­бе­ди­ме до­вол­но на­мир­ни­ци за ран­ли­ви­те ка­те­го­рии. Со ог­лед на тоа што за­гу­би­те и от­па­дот од хра­на има­ат зна­чи­тел­...
Прочитај повеќе......

Со духовите се патува илјадници километри...

Исак ги разбираше нивните игри, нивните соништа беа дел од неговиот сон од кој истовремено и се плашеше, но и се восхитуваше. Така седнат со својата мајка на брегот, уживаше во прераскажувањето на неговата дружба со нив. Ах, оној дедо ти твој, му велеше, ќе го скршам. И јас на твои години ги голтав неговите приказни. Особено за постоењето на духовите. Дедо ти бил кај Индијанците, од нив научил да ги слуша духовите на планините, реките и, особено, на езерата, особено на нашето

Децата ќе го спасат универзумот„Колку сме отворени за нови, чудни, невообичаени луѓе и доживувања? Колку е нашиот ум отворен да влеземе во еден необичен, поинаков свет од нашиот, а многу едноставен, реален и секојдневен за некој друг. Колку сме подготвени да го разбереме светот на едно исклучително ...
Прочитај повеќе......