Магазин

Туризмот сѐ уште е привилегија само за одредена група луѓе

Што е првото нешто на кое помислувате кога избирате дестинација за вашето следно па­ту­ва­ње? Кои се неопходните работи што треба да ги понесете на патувањето? Кој ќе ве при­дру­жу­ва? Сигурно помисливте на некоја сончева песочна плажа, изолирана од врева и не­до­стап­на за широката популација. Или,...
Прочитај повеќе......

Играње „Монопол“ – вовед во финансиската писменост

На­ма­ле­ни приходи, зголемени трошоци, изгубени работни места, намалена бизнис-актив­ност, се дел од негативните ефекти што станаа секојдневие за многумина. Пандемијата ја истак­на потребата од финансиска писменост. Токму нивото на финансиска писменост на ед­на личност може да ѝ помогне во ...
Прочитај повеќе......

Читањето книги нема да исчезне, ама ќе ја смени формата!

Имам чувство дека сега сѐ се чита и разбира само на површината, а дека детската фантазија е пасивизирана од преголемите дразби и трпи дефокусираност. За да се подобрат читачките навики, потребно е да се реорганизира и пристапот кон лектирната литература. Да се подобри и дизајнот, јазичните ...
Прочитај повеќе......

Одржливиот начин е потешкиот, но, со сигурност, и подобриот избор!

Одржливиот начин не е наједноставниот или најисплатлив од аспект на краткорочен профит. Но нам ни е поважно здравјето на сите наши сегашни и идни купувачи. Храната спакувана во стакло и храната спакувана во пластика го нема истиот вкус. Разликата е огромна. Состојките што се чувани во пластика не е ...
Прочитај повеќе......

„Буква“ му недостигаше на градот!

Пандемија  е, ама не планираме да се откажеме!Иван Шопов, Андреј Јованчевски и Филип Димевски. Ова е триото што реши да ѝ пркоси на паузата во културниот живот во Скопје што ја предизвика пандемијата. Сите тројца се свесни дека ритамот на функционирање на една кафе-книжарница во време на ...
Прочитај повеќе......

Со музика против стресот

Ве­лат дека секој човек игра важна улога во испишувањето на историјата на светот. Водејќи се од ова и од познатата констатација „Светот останува на младите“, несомнена е улогата на пе­ди­ја­три­те за одржување на здравјето на најмалите, а со тоа и на идните генерации. За наш соговорник го имаме ...
Прочитај повеќе......

Дознајте повеќе за пионерите на промената кон поинклузивен пазар на труд

Кога купувате „Лице в лице“ директно од продавачите или онлајн со нивните кодови, знаете дека половина од средствата одат за нив. Во кој фонд ги насочуваме средствата кога нарачувате списание онлајн? Повторно се насочени кон продавачите, но овој пат преку фондот на „Лице в лице“ наменет за ...
Прочитај повеќе......

Вработуваме според вредности, не според квалификации!

Во компаниите сме преокупирани со културни разлики и со хиерархија и постои безволност кај луѓето. Истите тие луѓе, за време на викендите може да ги видите како собираат ѓубре или цртаат слики од прекрасни светови во кои сакаат да живеат. Меѓутоа, кога ќе се вратат на работа си ја ставаат онаа ...
Прочитај повеќе......

Што е социјално менторство?

Кико, Валентин, Рамајана, Самир и Алмир се пет продавачи на „Лице в лице“ кои добиваат поддршка од социјален ментор кој ги мотивира, ги зајакнува нивните капацитети, ги насочува кон соодветен развој и кон соодветна интеграција на пазарот на труд.Купувајќи и вложувајќи во „Лице в лице“ придонесувате ...
Прочитај повеќе......

Бизнис-партнерства што создаваат вредности

За­на­ет­чии од различни земји во светот, кои се соочуваат со општествени и со социјални предизвици, но­сат нова вредност преку партнерство со светската марка ИКЕА. Од една страна, компанијата до­би­ва уникатни предмети за разубавување и функционалност во домот, а дејствувајќи на полето на одрж­ли­...
Прочитај повеќе......

Луѓето ме познаваат по униформата, тоа многу ме радува!

Се­ко­ја промена е чудна на почетокот, но прекрасна на крајот. Тоа помеѓу е зоната во која растеме. Ова е патот што го поминува и ранливиот сограѓанин кон целта да стане работно интегрирано ли­це што е економски и социјално засилено.  Сте се прашале ли кои се продавачите на „Лице в ли­це“ надвор од ...
Прочитај повеќе......

Визија и демократија за обликување земја во која сакаме да живееме

Ни изг­ле­да(ше) ка­ко да не­ма­ме де­фи­ни­ра­но пра­вец кон кој са­ка­ме да се дви­жи­ме ка­ко оп­штес­тво... По­ми­наа 30 го­ди­ни од оса­мо­сто­ју­ва­ње­то на зем­ја­ва и во ни­ту еден пер­и­од не по­чув­ству­вав­ме де­ка Ма­ке­до­ни­ја има дол­го­роч­на, се­оп­фат­на и де­мо­крат­ска ви­зи­ја ...
Прочитај повеќе......

Мистериозниот Бислим крие прекрасни тајни

Изборот за неделна прошетка падна токму на оваа локација. На 50 километри од Скопје, лесно достапна за рекреативци, но привлечна и за алпинисти, Бислимска Клисура е релативно непознато место што нуди природни убавини и можност за нова авантура.Текст и фотографии: Марија ЃурчиновскаПчиња, река што ...
Прочитај повеќе......

Социјалното менторство и иновации – мост до инклузивно општество

- Научив дека улогата на социјалниот ментор е да биде како птица. Таа може да зумира и да одзумира. Таа е врската меѓу небото (можностите) и земјата - вели социјалната менторка Ема Тодоровска од Aсоцијацијата за истражување, комуникации и за развој „Паблик“, која работи со продавачите на „Лице в ...
Прочитај повеќе......

ИДНИНАТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА Е ЧОВЕКОЦЕНТРИЧНА

Пандемијата, но и автоматизацијата и дигитализацијата најавуваат значајни промени во ра­бот­ни­те места. Некои од нив се губат, но доаѓаат нови.  И во еден ваков момент, кога  сè по­и­зра­зе­на станува и потребата од нова економија во која фокусот ќе биде ставен на нај­вред­ни­от ресурс – човекот, ...
Прочитај повеќе......