Магазин

Револуција на вештините создава вредност на иднината

На минатогодишниот Светски економски форум (The World Economic Forum), се претстави иницијатива преку која на една милијарда луѓе би им било помогнато со технолошки / дигитални знаења и вештини до 2030 година. Иницијативата е насловена „The Reskilling Revolution“ и има цел да овозможи промена на ...
Прочитај повеќе......

Превенцијата на кибернетското сексуално насилство треба да почне од училиште

Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“. Во шесто или седмо одделение дел од момчињата во нашето одделение почнаа да ги допираат де­вој­чи­ња­та за нивните гради или ...
Прочитај повеќе......

Вештачка интелигенција – бауч или можност?

„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­...
Прочитај повеќе......

Децата што се чувствуваат сакано се поемпатични

Добар начин на поттикнување и на развивање на емпатијата кај учениците е преку разговор и дискусија за теми што се значајни за човековиот живот. Ова може да се прави во кругот на семејството,  но и во училиште. Дискусии за тоа како се чувствува некој лик во филм или литературно дело, кои се негови ...
Прочитај повеќе......

Да ги вратиме приказните на луѓето и на нивниот глас

Живеев на различни места и секаде се чувствувам убаво. Албанија е особено блиска до мојот сензибилитет, таму имам оставено делче од моето срце. Но во Македонија постои нешто поради кое секогаш кога ќе ја поминам границата се чувствувам како да си доаѓам дома. Можеби тоа е семејната блискост и ...
Прочитај повеќе......

Сакаш крукче?

6.00 Се разбуди рано, како во утрата кога беше дете и знаеше дека ќе одат на патување, па едвај чекаше да се раздени. Уште еднаш ја прочита пораката, „Се гледаме во 3... конечно!“. По толку време, ѝ изгледаше сосема неверојатно дека, конечно, ќе се сретнат откако со години се разминуваат на сите ...
Прочитај повеќе......