Една од главните закани за животната средина е исфрлањето на отпадната пластика. Од друга страна, пак, изградбата на патишта во цел свет е незапирлива. Eкспериментирањето со нив и со материјалите при нивна изградба, со цел да бидат поодржливи, е клучниот елемент зошто овде ги опфаќаме овие аспекти....