Образование

Човековите права треба да се реалност, а не само лекција

Теоретските основи за човековите права во образованието се солидно поставени, но проблемот настанува кога тоа што го учат децата не го гледаат во вистинскиот живот, а со самото тоа, не се ниту способни, ниту расположени да се изборат за него

Илустрација: Зоран Инадески
Елизабета СекирарскаУмниот млад свет во клупите, сега зад мониторите, изморен и дезориентиран, е осуден да расте, да созрева, да си ја гради младоста и, воопшто, да си го конципира животот во едно многу турбулентно, хаотично, многу обезвреднето и деформирано време, во кое еден факт е непобитен: ...
Прочитај повеќе......

Училиштето е родно место на новиот подобар свет

Суштината на образованието бара од нас да го научиме детето како да биде вистински човек, како да се соочи со животот, како да успее и, што е најважно, како да биде навистина среќно

Образованието не се темели на дејствување на една личност врз другите, туку на меѓусебна соработка и одговорност, е ставот на бразилскиот педагог и еден од најзначајните теоретичари во воспитанието и образованието, Пауло Фреире. Тоа значи свест за педагогија како слободна творечка дејност, како ...
Прочитај повеќе......

Јас, ученикот, сакам да бидам слушнат!

Мене ми требаат брзи, динамични содржини, интересни. Инаку немам интерес да останам на сајтот или фидот што го листам. А во училиште, ритамот на предавањата и алатките што ги користиме се различни од тоа што ни треба. Јас на интернет учам лекции во сосема задоволителен обем за петпати пократко време, отколку тоа што го поминувам на часот или пред книга. Зошто, се прашувам, тој вид презентација не може да стане дел од нашето регуларно школство

Нова училишна година. И пак тоа чувство на непријатност и на разбуричканост во стомакот, пак истата неинвентивна и здодевна приказна, а, во исто време, и бескрајно стресна. Не сакам да го чувствувам како мачилиште, ама такво е чувството - некоја чудна болка, екстремно здодевни часови, седење ...
Прочитај повеќе......

Учениците треба да ги подготвиме за живот, а не за свидетелство со петки!

Не може тукутака да се смени или надгради застарениот образовен систем, заедно со сите луѓе што работат во него. Имаме пример во Финска каде што за едно работно место, наставник во одделенска настава, конкурираат по 200 луѓе. Критериумите за добивање на тоа работно место се многу поинакви од нашите, знам дека секој заслужува шанса, но зборуваме за едукација на нашите идни поколенија и тука треба да сме ригорозни

И меѓу учениците и меѓу нивните родители важи за нетипичен наставник, кој преку своите  креативни и неконвенционални чекори прави позитивни влијанија кај младите, чиешто внимание не е едноставно да се придобие ако само слепо се следат програмските образовни шеми - без индивидуален печат.Ивица ...
Прочитај повеќе......

Училиштето не треба да биде нужно зло, туку место за развој на соништата!

Во најосетливите години нѐ вреднуваат според добиените резултати на скала од еден до пет. Нѐ делат на добри и на лоши ученици, интелигентни и неинтелигентни. Знаете ли какви последици има тоа? Целосно уништување на нашата самодовербаПочитуван министер за образование и наука!Зборот образование ...
Прочитај повеќе......

Дис­ле­кси­ча­ри­те се ети­ке­ти­ра­ни ка­ко мрз­ли­ви, место како лица со можности

Се­кое ли­це со дис­ле­кси­ја има мож­ност за мно­гу ус­пе­шен и про­ду­кти­вен жи­вот, но за тоа е по­треб­на под­др­шка, при­фа­ќа­ње и раз­би­ра­ње, ка­ко од стра­на на на­став­ни­ци­те, про­фе­со­ри­те и струч­ни­те служ­би, та­ка и од стра­на на најб­ли­ски­те Раз­лич­ни струч­ни ли­ца има­...
Прочитај повеќе......