Образование

Учениците треба да ги подготвиме за живот, а не за свидетелство со петки!

Не може тукутака да се смени или надгради застарениот образовен систем, заедно со сите луѓе што работат во него. Имаме пример во Финска каде што за едно работно место, наставник во одделенска настава, конкурираат по 200 луѓе. Критериумите за добивање на тоа работно место се многу поинакви од нашите, знам дека секој заслужува шанса, но зборуваме за едукација на нашите идни поколенија и тука треба да сме ригорозни

И меѓу учениците и меѓу нивните родители важи за нетипичен наставник, кој преку своите  креативни и неконвенционални чекори прави позитивни влијанија кај младите, чиешто внимание не е едноставно да се придобие ако само слепо се следат програмските образовни шеми - без индивидуален печат.Ивица ...
Прочитај повеќе......

Училиштето не треба да биде нужно зло, туку место за развој на соништата!

Во најосетливите години нѐ вреднуваат според добиените резултати на скала од еден до пет. Нѐ делат на добри и на лоши ученици, интелигентни и неинтелигентни. Знаете ли какви последици има тоа? Целосно уништување на нашата самодовербаПочитуван министер за образование и наука!Зборот образование ...
Прочитај повеќе......

Дис­ле­кси­ча­ри­те се ети­ке­ти­ра­ни ка­ко мрз­ли­ви, место како лица со можности

Се­кое ли­це со дис­ле­кси­ја има мож­ност за мно­гу ус­пе­шен и про­ду­кти­вен жи­вот, но за тоа е по­треб­на под­др­шка, при­фа­ќа­ње и раз­би­ра­ње, ка­ко од стра­на на на­став­ни­ци­те, про­фе­со­ри­те и струч­ни­те служ­би, та­ка и од стра­на на најб­ли­ски­те Раз­лич­ни струч­ни ли­ца има­...
Прочитај повеќе......