Одговорна иднина

Живот на село – чекор напред кон одржливо живеење

Пре­сел­ба­та на се­ло не е лес­на, но јас­но е што ни тре­ба: ви­зи­ја, вла­ди­на стра­те­ги­ја, ин­ве­сти­ции и за­лож­ба за раз­но­вид­ност на по­ли­тич­ки­от и на фи­нан­си­ски­от фо­кус од ур­ба­ни­от кон ру­рал­ни­от жи­вот, за­др­жу­вај­ќи ги пред­но­сти­те на два­та све­та. Тоа е ви­зи­ја што, во се­кој слу­чај, тре­ба да се ос­тва­ри, по­до­бро по­ра­но, откол­ку по­доц­на, по­ра­ди не­о­држ­ли­ва­та при­ро­да на еко­но­ми­ја­та на „го­ле­ми­от град“ и кли­мат­ски­те про­ме­ни

Скоп­је ја вшму­ку­ва жи­во­ста од це­ла­та др­жа­ва. Ги прив­ле­ку­ва лу­ѓе­то што има­ат со­ни­шта за ра­бо­та во јав­на ад­ми­ни­стра­ци­ја, за за­ра­бо­тка, за го­ле­ми авто­мо­би­ли, за бег­ство од си­ро­ма­шти­ја­та. Во гра­дот се и нај­го­ле­ми­от дел од фи­нан­си­и­те, дом е на си­те вла­ди­...
Прочитај повеќе......

Еснафски одговор на консумеризмот и на нееднаквоста

Новото социјално претпријатие е интернет-платформа за промоција на ракотворби, но има и физички простор, продавница во центарот на Скопје. Тоа што го издвојува од другите креативни платформи е начинот на кој ги комбинира бизнисот и социјалната еднаквост

Уникатноста на ракотворбите, духот на традицијата, моќта на сплотените идеи и дејствувањето, меѓусебното учење, соработката и поддршката и промоцијата на зелен бизнис што не ѝ штети на природата се спецификите што ги нуди новата платформа за развој на мали занаетчиски претпријатија „Еснаф“. Станува ...
Прочитај повеќе......

Локален развој за доброто на сите

Здружено дејствување на поголема група невработени жени од Крушево иницираше Платформа за развој на туризмот, која, пак, под своја закрила води социјално претпријатие, кое нуди нови услуги на туристите во градот

Славно, револуционерно, но заборавено. Крушево. Највисокиот град во земјава, местото што се гордее со својата историја, познато по првата република на Балканот, но и како родното место на Никола Мартиноски. Градот што изгледа како да е во зимски сон, може да живее од туризам. Но нема туристичко ...
Прочитај повеќе......

Печива со вкус на социјална промена

Велат дека еден град е вистинска метропола само ако има „Бејгел“... пекарница, во која, додека уживаме во вкусот, придонесуваме средината во која живееме, а и, генерално, светот , да бидат подобро место за живеење

Да вкусите добро печиво и во исто време да вкусите квалитетна социјална промена, денес, во нашата земја, е единствено можно во новоотворената пекарница „Бејгел“ во Струмица, која функционира по модел на социјално претпријатие. Тоа значи дека главната интенција за неговото основање и егзистирање, ...
Прочитај повеќе......

Нов жи­вот за ме­бе­лот, но и за лу­ѓе­то што го ре­па­ри­ра­ат

„Ре­то на­деж“ е со­ци­јал­но прет­при­ја­тие што ра­бот­но ин­те­гри­ра за­вис­ни­ци од дро­ги, а во исто вре­ме се гри­жи за жи­вот­на­та сре­ди­на ре­па­ри­рај­ќи стар ме­бел на кој му се да­ва нов жи­вот и со тоа се из­бег­ну­ва овие пар­чи­ња да за­вр­шат на де­по­ни­ја и да за­га­ду­ва­ат ...
Прочитај повеќе......

Се ба­ра­ат одрж­ли­ви ли­де­ри!

„Ме пра­шу­ва­ат - ко­ја е де­лов­на­та ло­ги­ка зад одрж­ли­во­ста?“ Од­го­ва­рам, „зар има­ме дру­га оп­ци­ја?!“ – Кеј Вид, „Уни­ле­вер“ Не по­стои дру­га оп­ци­ја, освен одрж­лив биз­нис​. За жал, сѐ уште се од­не­су­вав­ме ка­ко да по­стои, ка­ко да има­ме ре­зерв­на пла­не­та и ар­ми­ја дру­...
Прочитај повеќе......

Во хо­стел ка­ко до­ма, со ж'та ка­ва­да­реч­ка

И до­де­ка си­те истра­жу­ва­ња ука­жу­ва­ат на фа­ктот де­ка мла­ди­те од Ма­ке­до­ни­ја са­ка­ат да ку­пат би­лет за во еден пра­вец за Евро­па и низ све­тот, или, пак, до­ма, са­ка­ат да ра­бо­тат са­мо во ад­ми­ни­стра­ци­ја, Фро­си­на, Ол­ги­ца, Пе­тар и Ми­ше има­ат еден по­и­на­ков став кон ...
Прочитај повеќе......