Tема на месецот

Лице в лице број 45: Иднината на работните места е концентрирана на човекот

Темата на бројот носи визија за иднина на работните места кои ќе се фокусирани на луѓето, на нивните вредности, личност и карактер, во која бизнисите ќе партнеруваат со социјални претпријатија со цел да направат добро за заедницата, а ранливите сограѓани ќе бидат вклучени во пазарот на труд преку ...
Прочитај повеќе......

„Лице в лице" број 44. ја носи темата „Персонализирана медицина: грижа скроена за тебе"

Издвоена содржина:ПОРТРЕТ-ПРИКАЗНА: ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО ПРОДАВАЧКАТА РАМАЈАНА РЕЏЕПИМногу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво, Рамајана, продолжи да работиш, да учиш и да си вредна! Еден ден ќе успееш!" се охрабрувам и мотивирам уште повеќе, вели ...
Прочитај повеќе......

Иднината на здравствената заштита е во персонализираниот пристап

Поважно е да знаеме каков тип на човек ја има болеста, отколку да знаеме каква болест има човекот - Хипокрит

Во ме­ди­цин­ска­та пра­кти­ка низ це­ли­от свет, си­те па­ци­ен­ти ди­јаг­но­сти­ци­ра­ни со иста кли­нич­ка ди­јаг­но­за го при­ма­ат исти­от лек. Овој уни­вер­за­лен при­стап има ефект са­мо кај не­кои па­ци­ен­ти, но кај дру­ги мо­же да се по­чув­ству­ва­ат не­са­ка­ни ефе­кти или по­са­ку­ва­...
Прочитај повеќе......

Излезе 43. издание на „Лице в лице“, посветено на тема: „Иднината на човековите права“

Новиот број ја носи темата за иднината на правата на човекотВо чии раце се алатките за „поправање“ на расипаниот механизам за заштита на работничките и на човековите права, кој, очигледно, откажува во услови на поголема глобална криза, како што е актуелнава? Кај работодавците, кај работниците, кај ...
Прочитај повеќе......

Излезе 42. издание на „Лице в лице“: Трансформацијата на општеството почнува од трансформацијата на образованието

Како би можел да изгледа еден час, на кој, меѓу другото, децата се поттикнувани да поставуваат прашања и да развиваат критичко размислување, не е задолжително да се седи во клупа, се учи преку примери и експерименти, учениците се и во улога на учители, а наставникот е отворен, мотивира и насочува. ...
Прочитај повеќе......

Излезе 41-от број на „Лице в лице“: Нуркање во заборавеното: добре дојдовте во земјата на бои, ароми и на вкусови!

Пораката на 41. издание која е проткаена низ страниците на овој број, во својот фокус го има руралниот развој кој локалните потенцијали ги гледа како одговор на локалните предизвици. Со содржината ја реоткриваме и се воодушевуваме на својата земја, но, и заклучуваме дека сме затрупале и направиле ...
Прочитај повеќе......

Излезе 40-от број на „Лице в лице“: Да креираме свет каков што посакуваме!

Од денеска, за сите читатели и поддржувачи, достапен е новиот, 40-ти број на „Лице в лице“. Ова издание го подготвувавме со многу љубов, позитивна енергија, со учество на многу драги соработници, и на еден поинаков начин од сите досегашни.Нѐ радува можноста да влијаеме во подигнувањето на свеста за ...
Прочитај повеќе......

Со секој здив сме поблиску до заболување!

До­кол­ку зем­ја­ва са­ка на­ско­ро да се прик­лу­чи на европ­ско­то се­мејс­тво, ќе мо­ра да нај­де на­чин за на­ма­лу­ва­ње на за­га­ду­ва­ње­то

„Пред пет го­ди­ни имав нор­мал­на бре­ме­ност. Ро­див здра­во мом­че. Но, во из­ми­на­ти­те две го­ди­ни, два­та оби­да на­ше­то се­мејс­тво да се про­ши­ри за уште еден член за­вр­ши­ја не­ус­пеш­но, и тоа на иден­ти­чен на­чин. Со за­пи­ра­ње на ср­це­ва­та ак­ци­ја на пло­дот во де­вет­та­та не­...
Прочитај повеќе......

НОВ УМ ЗА НОВ ПОЧЕТОК - Вресок од иднината: Забранет влез за алчност и егоистичност!

Светската економија, во просек, користи ресурси како за 1,7 планета, само осум (од 2.604) милијардери во светот имаат сопственост колку што има една половина од човештвото, а, во исто време, повеќе од 800.000 луѓе годишно се самоубиваат. Сето ова, колективно, раѓа резултати што никој не ги посакува, а се резултат на еколошката, економската и на спиритуалната подвоеност - Ото Шармер, професор на Институтот за технологија во Масачусетс (МИТ)

„Ја имате моќта, искористете ја! Бидете свесни за неа! Употребете го секој елемент од неа за да создадете свет во каков што сакате да живеете!“Со овие зборови, нобеловецот и познат социјален претприемач, професорот Мухамад Јунус ги инспирираше младите творци на промени во рамките на Глобалниот ...
Прочитај повеќе......

Планетата умира за профити на поединци

Ние луѓето се поставуваме како кралеви на светот. Затоа, сега сме во мат-позиција. Дел од нас веќе сфаќаат, реагираат, си го менуваат начинот на живот и се трудат да дејствуваат и на блиската средина. Некои, пак, никако да сфатат. Профитот им е поважен од нашиот прастар родител, од нас самите! Ајде да зборуваме со речникот на Грета: ја жртвуваме цивилизацијата, тоа е јасно. Зошто? За да можат мал број луѓе да продолжат да си го полнат мевот и да трупаат пари.

Пожарите на сибирските шуми што гореа во август зафатија површина од 3,1 милиони хектари, што е еднакво со големината на Белгија. Огнената стихија во Амазонија, пак, зафати површина колку територијата на Велика Британија.  Гренланд за 24 часа загуби 11 милијарди тони површински мраз на океанот - ...
Прочитај повеќе......

Вештините од денешнината не се во согласност со работните места од утрешнината

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА: Квалитетно образование – основа за силна економија

„Не е потребно да ги изгорите книгите за да уништите една култура. Може само да престанете да читате“, вели Реј Бредбери, авторот на научнофантастичната класика „Фаренхајт 451“.  Неговиот современик и колега Исак Асимов, кој е познат и во популарната наука, пак, ќе каже: „Цврсто верувам дека ...
Прочитај повеќе......

„САНДЕНС“ ЗА ХОЛИВУД Е ТОА ШТО Е БЛОКЧЕИН ЗА ТАКСИРАТОТ, А „МЕДЕНА ЗЕМЈА“ ЗА КАПИТАЛИЗМОТ

„Медена земја“ („Ханиленд“) - шлаканицата за капиталистичкиот начин на однесување кон природните ресурси, доби признание токму на вистинското место. „Санденс“ е фестивал на храбриот филмски јазик, тој што го предизвикува статус квото како во филмската индустрија, така и во општествените теми што ги допира, состојбата на (по)мирување со однапред зададеното - таксират-состојбата. Токму како што блокчеин технологијата ветува да го направи тоа во економскиот и во социолошкиот контекст во општеството од блиската иднина

Понекогаш „зборот“ ни носи длабочина на цел еден филозофски концепт. Ако го знае контекстот зад него, слушателот добива длабока информација стркалана уџум во намерата на мислата на тој што го испратил аберот. Тие зборови, покрај очекуваните аудио- визуелни и когнитивните пораки, на соговорникот му ...
Прочитај повеќе......

Ако еден од нас го пре­кр­ши пра­ви­ло­то, си­те ја пла­ќа­ме це­на­та

Човекот експлоатира - планетата се распаѓа

Ние, лу­ѓе­то, се бу­ди­ме се­кое утро не­свес­ни де­ка свет­ска­та еко­но­ми­ја, во про­сек, кон­су­ми­ра ре­сур­си за 1,5 пла­не­та. И во ова вре­ме на актив­на зло­у­по­тре­ба на при­ро­да­та, ко­ја се ури­ва пред на­ши­те очи, ед­на же­на од Бе­кир­ли­ја ни одр­жа лек­ци­ја. Ати­џе, хе­ро­и­...
Прочитај повеќе......