Tема на месецот

„Лице в лице" број 44. ја носи темата „Персонализирана медицина: грижа скроена за тебе"

Издвоена содржина:ПОРТРЕТ-ПРИКАЗНА: ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО ПРОДАВАЧКАТА РАМАЈАНА РЕЏЕПИМногу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво, Рамајана, продолжи да работиш, да учиш и да си вредна! Еден ден ќе успееш!" се охрабрувам и мотивирам уште повеќе, вели ...
Прочитај повеќе......

Иднината на здравствената заштита е во персонализираниот пристап

Поважно е да знаеме каков тип на човек ја има болеста, отколку да знаеме каква болест има човекот - Хипокрит

Во ме­ди­цин­ска­та пра­кти­ка низ це­ли­от свет, си­те па­ци­ен­ти ди­јаг­но­сти­ци­ра­ни со иста кли­нич­ка ди­јаг­но­за го при­ма­ат исти­от лек. Овој уни­вер­за­лен при­стап има ефект са­мо кај не­кои па­ци­ен­ти, но кај дру­ги мо­же да се по­чув­ству­ва­ат не­са­ка­ни ефе­кти или по­са­ку­ва­...
Прочитај повеќе......