Во ме­ди­цин­ска­та пра­кти­ка низ це­ли­от свет, си­те па­ци­ен­ти ди­јаг­но­сти­ци­ра­ни со иста кли­нич­ка ди­јаг­но­за го при­ма­ат исти­от лек. Овој уни­вер­за­лен при­стап има ефект са­мо кај не­кои па­ци­ен­ти, но кај дру­ги мо­же да се по­чув­ству­ва­ат не­са­ка­ни ефе­кти или по­са­ку­ва­...