Зелена република

Со „градинарска терапија“ до повисока свест за животната средина и до поквалитетен живот

Не чекајте, направете си градина за своја душа, таа ќе ве храни, но и ќе направи да имате посреќен и поквалитетен живот. Една од најблагородните активности на човекот е создавањето храна, притоа истовремено зголемувајќи го урбаното зеленило и придонесувајќи за почиста средина. Секој квадрат зеленило во градската бетонска џунгла придонесува за намалување на екстремите во температурата, со што се подобрува микроклимата - вели екологот од Ботаничката градина во Скопје, Цветанка Цветкоска, за „Лице в лице“

Во време на бетонска доминација низ градовите и сѐ помалку блискост до природата, ботаничките градини се една од опциите да се побегне во една поинаква димензија, која нуди богатство од ретки видови растенија, бои, форми, мириси и, во исто време, илустрира грижа на човекот за тоа што значи природа....
Прочитај повеќе......

Рудниците се злосторство за природата

Тврдењата дека заедно можеле да коегзистираат рударство и земјоделство се смешни и недоветни. Се ветува еколошки рудник, со најсовремени методи на работа. Можно ли е рудник да биде еколошки, кога е јасно дека за да се отвори рудник, треба да се уништи природа? Неповратно ќе се исечат околу 1.000 хектари шума, со сите ерозивни последици по животната околина, екосистемот, биодиверзитетот и климата

Живееме во време кога на глобален план, нашироко се зборува за опасноста од климатските промени и за нивното влијание врз целиот екосистем и самото живеење. Меѓутоа, додека светот бара решение за еколошки спас, кај нас свеста за екологија е во тренд на опаѓање, како да не постои. Каде лежи ...
Прочитај повеќе......

Поч­ва­та во Ма­ке­до­ни­ја е плод­на, но се­којд­нев­но ја уни­шту­ва­ме со отро­ви

Со не­од­го­вор­но и не­е­тич­ко зем­јо­делс­тво ја оси­ро­ма­шу­ва­ме поч­ва­та, ко­ја ни ги да­ва си­те по­треб­ни ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли пре­ку овош­је­то и зе­лен­чу­кот. Ко­ри­сте­ње­то на ве­штач­ки­те ѓу­бри­ва (азо­тен оксид) во зем­јо­делс­тво­то при­до­не­су­ва за за­га­ду­ва­ње­то на ...
Прочитај повеќе......