Зелена република

Духот и раскошноста на струшкото село Глобочица

Глобочица е синтеза на приказни кои го запираат здивот за некогашниот начин на живеење, и, во исто време, на раѓањето нов живот, поттикнат од солидарната и иницијативна природа на мештаните.

„По Караорманските ридови, на патот за Дебар, во Малесијата, змијулесто се пробиваат Глобочичките води. Акумулацијата, што ја снабдува хидроцентралата Глобочица, достигнува длабочина и до 80 метри. А, таму на дното, го чува она што некогаш беше село. Некогаш дом на 400 жители во подножјето на овие ...
Прочитај повеќе......

Со патишта од пластика до почиста средина

Покрај тоа што се водоотпорни, овие патеки можат да издржат висока температура и поголеми оптоварувања. Поради пластиката, дождовницата не поминува низ нив, со што, пак, имаме помалку поправки

Една од главните закани за животната средина е исфрлањето на отпадната пластика. Од друга страна, пак, изградбата на патишта во цел свет е незапирлива. Eкспериментирањето со нив и со материјалите при нивна изградба, со цел да бидат поодржливи, е клучниот елемент зошто овде ги опфаќаме овие аспекти....
Прочитај повеќе......

Наградуваме свесно и еколошко однесување

Бизнис-секторот ја има најголемата моќ да создаде промени во своето опкружување. Дојдено е вистинското време заедно да придонесеме за зачувување на животната средина. Како тим веруваме дека само како сплотена заедница може да се постигнат резултати и дека емпатијата, мотивацијата и поддршката од луѓето се главниот двигател на сите промени

Веројатно досега сте ја слушнале фразата „Планетата е нашиот дом и немаме друг резервен“, која е дел од многу анализи и политички говори. И покрај ова познато мислење, се чини дека свеста за решавање на проблемите со животната средина е на незавидно ниво. Токму од овде почнува потребата за менување ...
Прочитај повеќе......

Тапкаме во место во хаосот со отпад

Економските мерки на пократок рок ќе влијаат на промена на однесувањето кај граѓаните, но мерките во образование се клучните. Образованието за климатските промени и за одржливиот развој мора да се засили на сите нивоа и да биде застапено хоризонтално во сите предмети што се изучуваат за уште од најмали нозе да се развие свест и чувство на одговорност кон природата знаејќи ја вистината дека ние зависиме од неа, не таа од нас

Додека го подготвуваме ова интервју, во кое зборуваме за индивидуалната и колективна улога во соочувањето со отпадот, по порталите се вртат видеа во кои комунални редари ги учат граѓаните како да фрлаат во канти за ѓубре. Октомври 2019 година. И да, сѐ уште главниот рефрен што ни одѕвонува е: „Да ...
Прочитај повеќе......

Со „градинарска терапија“ до повисока свест за животната средина и до поквалитетен живот

Не чекајте, направете си градина за своја душа, таа ќе ве храни, но и ќе направи да имате посреќен и поквалитетен живот. Една од најблагородните активности на човекот е создавањето храна, притоа истовремено зголемувајќи го урбаното зеленило и придонесувајќи за почиста средина. Секој квадрат зеленило во градската бетонска џунгла придонесува за намалување на екстремите во температурата, со што се подобрува микроклимата - вели екологот од Ботаничката градина во Скопје, Цветанка Цветкоска, за „Лице в лице“

Во време на бетонска доминација низ градовите и сѐ помалку блискост до природата, ботаничките градини се една од опциите да се побегне во една поинаква димензија, која нуди богатство од ретки видови растенија, бои, форми, мириси и, во исто време, илустрира грижа на човекот за тоа што значи природа....
Прочитај повеќе......

Рудниците се злосторство за природата

Тврдењата дека заедно можеле да коегзистираат рударство и земјоделство се смешни и недоветни. Се ветува еколошки рудник, со најсовремени методи на работа. Можно ли е рудник да биде еколошки, кога е јасно дека за да се отвори рудник, треба да се уништи природа? Неповратно ќе се исечат околу 1.000 хектари шума, со сите ерозивни последици по животната околина, екосистемот, биодиверзитетот и климата

Живееме во време кога на глобален план, нашироко се зборува за опасноста од климатските промени и за нивното влијание врз целиот екосистем и самото живеење. Меѓутоа, додека светот бара решение за еколошки спас, кај нас свеста за екологија е во тренд на опаѓање, како да не постои. Каде лежи ...
Прочитај повеќе......

Поч­ва­та во Ма­ке­до­ни­ја е плод­на, но се­којд­нев­но ја уни­шту­ва­ме со отро­ви

Со не­од­го­вор­но и не­е­тич­ко зем­јо­делс­тво ја оси­ро­ма­шу­ва­ме поч­ва­та, ко­ја ни ги да­ва си­те по­треб­ни ви­та­ми­ни и ми­не­ра­ли пре­ку овош­је­то и зе­лен­чу­кот. Ко­ри­сте­ње­то на ве­штач­ки­те ѓу­бри­ва (азо­тен оксид) во зем­јо­делс­тво­то при­до­не­су­ва за за­га­ду­ва­ње­то на ...
Прочитај повеќе......