Неопходни се повеќе центри за активно стареење

Актив­но­то ан­га­жи­ра­ње на ста­ри­те и во­зрас­ни ли­ца со Про­гра­ма за здра­во / актив­но ста­ре­е­ње ќе вли­јае во за­ште­да­та на тро­шо­ци­те за ко­ри­сте­ње на...

Продолжи