Популарни рубрики

 
 
 
 
 
 
PosakuvanaIdnina_FF_ZoranInadeski
 
Последни написи
Во организација на здружението за социјални иновации „АРНО“ вчера се одржа прогласувањето на победничките идеи од првата генерација на програмата RISE за социјални претприемачи.Експертската жири комисијата ги избрала идеите „Skopje goes Zero Waste” – социјален бизнис за продажба на продукти од мали ...
Прочитај повеќе...
Аерозагадувањето е меѓу главните причини за зголемена стапка на неплодност и стерилитет кај жени и мажи низ Западен Балкан.Особено страдаат жени кои живеат во тешко погодени области, бидејќи загадувањето може да доведе до помал број на здрави јајце клетки, а со тоа и до пад на плодноста. Исто така, ...
Прочитај повеќе...
Издвоена содржина:ПОРТРЕТ-ПРИКАЗНА: ЛИЦЕ В ЛИЦЕ СО ПРОДАВАЧКАТА РАМАЈАНА РЕЏЕПИМногу сакам да комуницирам со луѓето што купуваат од мене. Секој пат кога ќе слушнам: „Браво, Рамајана, продолжи да работиш, да учиш и да си вредна! Еден ден ќе успееш!" се охрабрувам и мотивирам уште повеќе, вели ...
Прочитај повеќе...
Придобивките кои ги носи персонализираната медицина и нејзиното влијание врз квалитетот на животот на пациентот, е во фокусот на 44. издание на списанието за одржлив развој „Лице в лице“, кое излегува денеска. Овој број носи перспектива за постигнување реалност во која секој пациент би  бил изложен ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последни написи
Не по­стои дру­га оп­ци­ја, освен одрж­лив биз­нис​. За жал, сѐ уште се од­не­су­вав­ме ка­ко да по­стои, ка­ко да има­ме ре­зерв­на пла­не­та и ар­ми­ја дру­ги лу­ѓе што ќе ги за­ме­нат „по­тро­ше­ни­те“ ко­га ќе дој­де вре­ме за тоа.Одрж­ли­во­ста су­ге­ри­ра де­ка тре­ба да се на­пра­ви ма­те­ма­...
Прочитај повеќе...
илустрација: Зоран ИнадескиДо­де­ка кли­мат­ски­те про­ме­ни алар­ми­ра­ат де­ка ку­ќа­та ни е во пла­мен, ка­пи­та­лиз­мот ба­зи­ран на наб­љу­ду­ва­ње тре­ба да нѐ пре­ду­пре­ди де­ка и до­мот ни го­ри. Ако пла­не­та­та е на­ша­та ку­ќа, оп­штес­тво­то ни е дом - тоа што сме, од­но­си­те што ги ...
Прочитај повеќе...
Николче Николовски(Авто­рот е пре­тсе­да­тел на На­ци­о­на­лен од­бор на „Слоу Фуд Ма­ке­до­ни­ја“)„На­ша­та хра­на, на­ша ид­ни­на“, е иде­ја­та во­дил­ка што стои зад кон­цеп­тот што го про­мо­ви­ра „Слоу Фуд Македонија“. Овоз­мо­жу­ва­ње­то по­до­бри пре­дус­ло­ви за ре­ви­та­ли­за­ци­ја на за­...
Прочитај повеќе...
Анета РистескаКафетерија, фарма за животни или нешто трето. Победила првата идеја во дилемата на двојката Мартин Ангелов и Радмила Периќ за тоа каква претприемачка приказна да почнат.Оштетениот слух не е и не треба да биде пречка за да развиваме одредена бизнис-идеја, и покрај скепсата што често ја ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подарете (си) лице в лице

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добивај новости на мејл