Популарни рубрики

 
 
 
 
 
 
PosakuvanaIdnina_FF_ZoranInadeski
 
Последни написи
Ре­ги­о­нов ги доби првите 10 ментори за социјална интеграција (социјални ментори), откако по­ми­наа повеќемесечна програма, која дава значителен придонес кон создавање поинклузивен пазар на трудот. Две од 10-те социјални ментори работат со продавачи на „Лице в лице“. Кико, Валентин, Рамајана, ...
Прочитај повеќе...
Елена Чемерска е петнаесетта по ред добитничка на наградата ДЕНЕС за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка до 35 години.Организатори на изборот за наградата ДЕНЕС се „Факултет за работи што не се учат – ФР~У“ во соработка со Центар за современи уметности – Скопје.Наградата подразбира двомесечен ...
Прочитај повеќе...
Изложбата на четирите финалистки за наградата „Денес“ за млад(а) визуел(е)н/а уметни(к)/чка до 35 години – Ана Јовановска, Ана Лазаревска, Симона Манчева и Елена Чемерска, може да се погледне на каналот Вимео Organization FR_U на организацијата „Факултет за работи што не се учат“.Изложбата е дел од ...
Прочитај повеќе...
Вклучување млади во активности кои се насочени кон Целите за одржлив развој на Обединетите нации, можност за искажување на гласот на генерацијата која ќе ги носи промените во општествата, нуди Youth Speak Forum, настан кој ќе се одржи на 21-ви и 22-ри мај, онлајн (пријавување на овој линк)....
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последни написи
Ка­ко др­жа­ва че­сто сме ста­ве­ни на ли­ста­та на ре­кор­де­ри во за­гу­би на хра­на и во от­пад од хра­на, а исто­вре­ме­но се со­о­чу­ва­ме со проб­лем да обез­бе­ди­ме до­вол­но на­мир­ни­ци за ран­ли­ви­те ка­те­го­рии. Со ог­лед на тоа што за­гу­би­те и от­па­дот од хра­на има­ат зна­чи­тел­...
Прочитај повеќе...
Децата ќе го спасат универзумот„Колку сме отворени за нови, чудни, невообичаени луѓе и доживувања? Колку е нашиот ум отворен да влеземе во еден необичен, поинаков свет од нашиот, а многу едноставен, реален и секојдневен за некој друг. Колку сме подготвени да го разбереме светот на едно исклучително ...
Прочитај повеќе...
Да се би­де по­ма­гач е да се би­де при­ви­ле­ги­ран да им се да­ва под­др­шка на тие на кои им е по­треб­на. Тоа, по­не­ко­гаш, зна­чи це­лос­но пре­да­ва­ње на ми­си­ја­та на по­ма­га­ње­то и мож­ност да се до­жи­ве­ат си­те по­зи­тив­ни про­ме­ни на би­ти­е­то со кое си и на кое, мо­же­би, му ...
Прочитај повеќе...
Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та си­гур­ност, ра­бот­нич­ки­те пра­ва, со­ци­јал­на­та ед­на­квост, еко­ло­шки­те ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подарете (си) лице в лице

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добивај новости на мејл