Популарни рубрики

 
 
 
 
 
 
PosakuvanaIdnina_FF_ZoranInadeski
 
Последни написи
Во иднина, вработувањата најмногу ќе се темелат на вредностите на човекот, на неговите вештини, карактер и личност, наместо на параметрите кои ги наведувам во кусите биографии. Ова, ќе придонесе и во поглед на инклузијата, односно ќе го унапреди регрутирањето на ранливите лица на пазарот на трудот. ...
Прочитај повеќе...
Иднината на работните места, но, и што донесе пандемијата за бизнисот, како се одрази врз работникот и какво е нејзиното влијание во трансформацијата на работните места.Ова е главниот фокус на четвртото издание на Форумот на добри компании,  кое годинава ќе се случува преку онлајн платформата „Зум“,...
Прочитај повеќе...
АРНО ги повика граѓаните кои сметаат дека имаат идеја за зелен, одржлив бизнис до 12 мај да аплицираат на натпреварот „Зелени идеи 2021“.Пријавите за натпреварот и сите информации се достапни на веб-страницата https://zeleniidei.mk/.Оваа година АРНО ќе додели 1000 долари за бизнис концептот и по ...
Прочитај повеќе...
Кој е патот што Македонија треба да го оди за да реализира праведна транзиција, пред сѐ, во енергетскиот сектор? Имаме ли ние точно издефинирано што подразбира праведна транзиција и дали ги опфаќа само вработените луѓе во одреден рудник или фабрика? Ова се дел од прашањата што беа отворени на ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последни написи
Да се би­де по­ма­гач е да се би­де при­ви­ле­ги­ран да им се да­ва под­др­шка на тие на кои им е по­треб­на. Тоа, по­не­ко­гаш, зна­чи це­лос­но пре­да­ва­ње на ми­си­ја­та на по­ма­га­ње­то и мож­ност да се до­жи­ве­ат си­те по­зи­тив­ни про­ме­ни на би­ти­е­то со кое си и на кое, мо­же­би, му ...
Прочитај повеќе...
Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та си­гур­ност, ра­бот­нич­ки­те пра­ва, со­ци­јал­на­та ед­на­квост, еко­ло­шки­те ...
Прочитај повеќе...
Не е лесно за жителите да ја напуштат Газа, нивното право на слободно движење е ограничено и често е предмет на арбитрарни одлуки без соодветно објаснување. Тие знаат да се „пофалат“ дека живеат во најголемиот затвор на планетава, обесправени однатре од еден авторитарен режим, а блокирани однадвор –...
Прочитај повеќе...
Сите ние, со пандемијата поминуваме низ голем пресврт, промена која сè уште трае. Единственото нешто кое ги балансира темелите на кои несигурно стоиме, се менталното здравје и спиритуалноста. Да успееме да си речеме „И ова ќе помине. А додека трае, ќе се адаптирам и нема да давам отпор - затоа што ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подарете (си) лице в лице

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добивај новости на мејл