Популарни рубрики

 
 
 
 
 
 
PosakuvanaIdnina_FF_ZoranInadeski
 
Последни написи
Маргинализираните групи сограѓани отсега ќе може да бидат зајакнати со вештини и знаење кои ќе им овозможат поподготвени да влезат на пазарот на трудот, и со тоа да водат самоопределен и финансиски независен живот. Нивните капацитети ќе бидат поддржани со улогата на новопрепознатото занимање во ...
Прочитај повеќе...
Здружението за социјални иновации „АРНО“ ги прогласи победниците од натпреварот за зелени бизнис идеи 2021. За најдобри без избрани идеите: „Прва библиотека за играчки“ на Горјана Боневска, „О-круг: Производство на есенцијални масла и ароматизери од отпадни лушпи од портокал“ на Марија Бургиева и ...
Прочитај повеќе...
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој, „Паблик“, објавува Повик за за учество во тренинг програма - избор на социјални ментори (ментори за работна интеграција). Сите детали може да ги најдете подолу во текстот, или, пак, на линкот.Рокот за аплицирање е 11 јули, 2021 година. ------------...
Прочитај повеќе...
Вкупно деветнаесет основни и средни училишта од целата држава ќе реализираат зелени проекти за зачувување и унапредување на животната средина и биодиверзитетот. Проектите се наградени во рамките на јавниот повик  "Предизвик за млади истражувачи #4 – зелени проекти", кој го спроведува Фонд за ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последни написи
На минатогодишниот Светски економски форум (The World Economic Forum), се претстави иницијатива преку која на една милијарда луѓе би им било помогнато со технолошки / дигитални знаења и вештини до 2030 година. Иницијативата е насловена „The Reskilling Revolution“ и има цел да овозможи промена на ...
Прочитај повеќе...
Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“. Во шесто или седмо одделение дел од момчињата во нашето одделение почнаа да ги допираат де­вој­чи­ња­та за нивните гради или ...
Прочитај повеќе...
„За­па­ме­те­те ги мо­и­те збо­ро­ви, ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја е мно­гу по­о­пас­на од нук­ле­ар­ни­те цен­тра­ли “, ек­стре­мен е кон­тро­верз­ни­от ино­ва­тор и прет­при­е­мач Илон Маск, кој збо­ру­ва за ве­штач­ка­та ин­те­ли­ген­ци­ја. „Лу­ѓе­то тре­ба да би­дат за­гри­же­ни по­ра­ди за­...
Прочитај повеќе...
Добар начин на поттикнување и на развивање на емпатијата кај учениците е преку разговор и дискусија за теми што се значајни за човековиот живот. Ова може да се прави во кругот на семејството,  но и во училиште. Дискусии за тоа како се чувствува некој лик во филм или литературно дело, кои се негови ...
Прочитај повеќе...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подарете (си) лице в лице

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добивај новости на мејл