41

ВОВЕДНИК

Реоткривање на татковината: планина од можности

Ја ре­о­ткри­ва­ме, се оду­ше­ву­ва­ме на сво­ја­та зем­ја и зак­лу­чу­ва­ме де­ка сме за­тру­па­ле и сме на­пра­ви­ле не­вид­ли­ва ед­на огром­на пла­ни­на од мож­но­сти и сме за­пу­сти­ле мно­гу­број­ни пре­де­ли пол­ни со по­тен­ци­јал во кои ре­ал­но и не­ма ус­ло­ви за жи­вот за­што не ни би­ле при­о­ри­тет, а не сме ја пре­поз­на­ва­ле ни­ту по­тре­ба­та од нив.

Од содржината на новото издание

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

21 септември 2020
Еко­но­ми­ја­та ба­зи­ра­на на зна­е­ња е ид­ни­на­та за раз­вој на гра­до­ви­те, а кол­ку тие ќе би­дат...
Прочитај повеќе >>
21 септември 2020
Актив­но­то ан­га­жи­ра­ње на ста­ри­те и во­зрас­ни ли­ца со Про­гра­ма за здра­во / актив­но ста­ре­е­ње...
Прочитај повеќе >>
21 септември 2020
На по­че­то­кот на кри­за­та, вла­ди­ни­те ре­стрик­ции и со­ци­јал­ни­те за­штит­ни мер­ки на ра­бот­но­то...
Прочитај повеќе >>
21 септември 2020
При­ро­да­та на мис­ла­та е та­ква што го фраг­мен­ти­ра све­тот на де­ло­ви: јас и дру­ги­те, ние и...
Прочитај повеќе >>
21 септември 2020
Со цел граѓаните да им бидат приоритет на пратениците, а не нивните политички партии, неопходно е нивно...
Прочитај повеќе >>

giz

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка