Ќе мора да научиме да размислуваме надвор од координатите на берзата и на профитот!

Ако вла­сти­те доз­на­ат де­ка не­ко­ја ком­па­ни­ја пра­ви ре­зер­ви од ми­ли­о­ни ма­ски че­кај­ќи го ви­стин­ски­от миг за да ги про­да­де, со таа ком­па­ни­ја не тре­ба да има ни­ка­кви пре­го­во­ри,...

Продолжи