Музиката имунизира против говор на омраза

Пееме за љубовта, животот, за дружењето и пријателите, a јазикот на песната не познава разлики, велат Артан и Оли, познати стружани, кои носат позитивна приказна на соживот и...

Продолжи

Туризмот сѐ уште е привилегија само за одредена група луѓе

Сè за пристапниот туризам и како да дојдеме до него Што е првото нешто на кое помислувате кога избирате дестинација за вашето следно па­ту­ва­ње? Кои...

Продолжи

Работничките права на луѓето со попреченост не ни се силна страна

Често, на работникот - лице со попреченост, не му се исплаќа целата сума што е субвенционирана од државата и најчесто, по истекот на субвенционираниот период – го...

Продолжи

Сеопфатно сексуално образование достапно за сите

„Са­ка мно­гу да се гу­шка... Са­ка да има и де­вој­ка еден ден“, „Ед­но­став­но, поч­ну­ва да си ги до­пи­ра ин­тим­ни­те де­ло­ви и јас не знам ка­ко да по­ста­пам. Не­ко­гаш...

Продолжи

Имаме генерациска можност да го реосмислиме образованието

Не­на­деј­но­то за­тво­ра­ње на учи­ли­шта­та по­ра­ди пан­де­ми­ја­та пре­диз­ви­ка бра­но­ви низ це­ли­от свет отво­рај­ќи де­ба­ти за тоа во ко­ја на­со­ка тре­ба да се дви­жи обра­зо­ва­ни­е­то,...

Продолжи