Klimentina Ilijevski Климентина Илијевски

Манџа од дезинформации за комерцијални и политички интереси

Климентина Илијевски За­мис­ле­те сушен предел на кој се обидуваат да опстојат две племиња. Ако едното племе открие нов извор со вода, ова сознание се...

Продолжи

Одговорни патници – важноста на искуствениот туризам и поддршка на локалното

Климентина Илијевски, извршен директор на Паблик и уличното списание Лице в лице По десетте дена поминати во Барселона, неколку работи ми станаа кристално јасни....

Продолжи

Профитот и општествената мисија – две страни од една иста паричка

Климентна Илијевски Ко­га пред осум-девет години го задвижувавме „Лице в лице“ се најдов во круг на бизнисмени на тренинг за развој на бизнис, свесна...

Продолжи

Образованието е истражување, осознавање на индивидуалниот потенцијал и создавање одговорни граѓани!

Фотографија: Томислав Георгиев Ако на ученикот не му ја разбудиш љубопитноста, патувањето низ образовниот процес ќе му биде како возење во автомобил  што мора...

Продолжи

Лице в лице, бр. 41 Lice v lice br. 41

Реоткривање на татковината: планина од можности

Фотографија: Томислав Георгиев Ја ре­о­ткри­ва­ме, се оду­ше­ву­ва­ме на сво­ја­та зем­ја и зак­лу­чу­ва­ме де­ка сме за­тру­па­ле и сме на­пра­ви­ле не­вид­ли­ва ед­на огром­на пла­ни­на од мож­но­сти...

Продолжи