Воведник

Подобро општество се гради преку партнерства

Klimentina Ilijevski Климентина Илијевски
Климентина Илијевски

Ни­што по пандемијата на ковид-19 нема да биде исто – годинава ја заокружуваме со ек­стрем­на сиромаштија кај околу 150 милиони луѓе на глобално ниво, па затоа тенденцијата е реосмислување на капитализмот, но и реосмислување на општествените системи, кои мо­ра да се развиваат во насока да се соочат со последиците од претходните технолошки ре­во­лу­ции што создадоа длабока нееднаквост и штета за животната средина. А, во исто вре­ме, општествените системи треба да обезбедат соодветни одговори на тековната кри­за и транзиција кон новата улога на бизнис-секторот во создавањето одржлива еко­но­ми­ја.

Во согласност со ова, целта и на петтата револуција е воспоставување нова, генеративна сим­би­о­за меѓу развојот на човештвото и поширокиот еколошки и економски систем. А но­ви­от општествен систем, според аналитичарите, ја налага потребата од инвестиции во раз­вој на луѓето, но истовремено и во развојот на еден поширок систем за поддршка, како но­ви форми на економска и на индустриска политика, кои се водени од општествени ми­сии.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар