Од насилство и депресија, до успешен бизнис

Долгогодишното насилство кое го трпев во мојот брак ме доведе до дијагнозa:  анксиозност и депресија. Бев повлечена, затворена во себе, не комуницирав со никого. Кога одев да го земам...

Продолжи

Час по родови прашања – нова кампања на „Лице в лице“

Платформата за одржлив развој „Лице в лице“ отпочнува кампања која цели кон унапредување на родовата рамноправност, преку содржини кои ги објавува на веб сајтот и на социјалните мрежи.

Продолжи

Жените не се повеќе жртви, туку победнички!

Социјалното менторство, услуга која во моментов ја добиваат 15 жени кои преживеале насилство, носи резултати од: девет вработени жени, но и унапредување на нивниот...

Продолжи

Зошто жените жртви се враќаат кај насилникот?

За жената, конечно, да реши да проговори, да го пријави, да го остави и да не му се врати на насилникот, клучна е  вистинската и навремена информираност...

Продолжи

Жените во руралните заедници- обединети за промени

Жељка и нејзините сограѓанки се позитивен пример за активно учество на жените во создавањето на локалната политика и решавањето на актуелните проблеми во руралните заедници

Продолжи

Да би да си, да станеш, да бидеш и да постанеш (домаќинка и(ли) драматургинка)

Уметницата не мора да биде здрава. Би можела. Не мора да е убава. Би можела. Не мора да има ни сопствена соба. Би можела. Но, она што мора...

Продолжи

Превенцијата на сајбер сексуално насилство треба да почне од училиште

Се­ксу­ал­но­то вознемирување првпат го искусив во основно училиште и, секој пат кога дискутирам за тоа, сметам дека е соодветно, особено во контекстот на „Јавна соба“.

Продолжи

Здравствените права не важат ако сте жена од село

Недостапен и непристапен јавен превоз, намалени шанси за вработување, намалени можности и вклучување во високото образование, недостиг од чиста вода за пиење, лоша инфраструктура, непостоење амбуланти, ниту...

Продолжи

Рурална супер моќ – кога жена менаџира дом, семејство, нива, задруга

Со­ли­дар­ност, при­до­нес за за­ед­ни­ца­та, под­др­шка, со­ра­бо­тка, здру­же­но и за­си­ле­но дејс­тву­ва­ње. Освен што се за­лож­би на за­дру­гарс­тво­то, овие еле­мен­ти се клуч­ни за зем­јо­дел­ки­те. Ру­рал­ни­те сре­ди­ни но­сат пре­диз­ви­ци, осо­бе­но за...

Продолжи

Сè уште заглавени во стереотипи на авторитетни татковци и мајки-домаќинки

Во про­сек, се­кое тре­то, а во мно­гу сре­ди­ни и се­кое вто­ро мом­че на 15 го­ди­ни во Ма­ке­до­ни­ја го де­ли мис­ле­ње­то де­ка де­вој­чи­ња­та тре­ба...

Продолжи