Зад секој успешен продавач стои успешен ментор

Ли­це­то на „Ли­це в ли­це“ се про­да­ва­чи­те, а мо­то­рот на про­ме­ни во нив­ни­от жи­вот и во нив­ни­от про­фе­си­о­на­лен раз­вој се мен­то­ри­те-ко­ор­ди­на­то­ри од де­сет парт­нер­ски ор­га­ни­за­ции, кои ги...

Продолжи