ВАЛЕНТИН РАКИП

Јас сум од тие де­ца-фан­то­ми што ги ви­ка­ат. Не­у­ба­во чув­ство, гад­но ду­ри. Ка­ко да не по­сто­јам. Ако не ми извадат ма­ти­чен број, не­ма да
мо­жам..

СУХАМЕТ САДИК

Има 19 го­ди­ни и се гри­жи за це­ло­то се­мејс­тво – за ед­но­го­диш­ни­от син Џе­за­ир, за со­пру­га­та Аи­ри­ја,
но и за мај­ка му, та­тко му
и за по­ма­ли­те брат и се­стра.

ТУНАН САДИК

За не­го ла­ни пи­шу­вав­ме де­ка е „од тие лу­ѓе што ус­пе­ва­ат во жи­во­тот“. По по­мал­ку од
ед­на го­ди­на, Ту­нан ус­пе­ва да обез­бе­ди
по­у­ба­во ме­сто за жи­ве­е­ње за се­бе..

КАТЕ ВЕЛКОВА

Ве­ли де­ка про­даж­ба­та ја пра­ви среќ­на за­што ѝ ну­ди мож­ност да из­ле­зе во град и да раз­го­ва­ра со мно­гу лу­ѓе, а ѝ овоз­мо­жу­ва и да си ку­пи сѐ..

САШО СТЕФАНОВСКИ

Про­даж­ба­та на ули­ца не му е оми­ле­на, би­деј­ќи не са­ка да им при­ста­пу­ва на лу­ѓе што му се мур­тат, но за­тоа вед­наш поч­ну­ва раз­го­вор…

БАЈРАМ САДИК

Шест ме­се­ци ра­бо­та и ве­ќе
чув­ству­вам го­ле­ми про­ме­ни… Кан­ти­те за ѓу­бре и со­би­ра­ње­то от­пад и ши­ши­ња – се ве­ќе ми­на­то.

ЕРЏАН САДИК

Ко­га во 2012 го­ди­на поч­на да го
про­да­ва спи­са­ни­е­то бе­ше
сра­меж­ли­во 19-го­диш­но мом­че. Три го­ди­ни по­доц­на Ер­џан е со­пруг, та­тко и лич­ност со цел..

АНАБЕЛА МЕРДИЕВА И ПЕРЈАН ДЕМИР – ПЕПИ

Тие се нај­по­сто­ја­ни­те про­да­ва­чи на „Ли­це в ли­це“ за 2015 го­ди­на од ре­до­ви­те на Цен­та­рот за
по­мош на ли­ца со мен­та­лен хен­ди­кеп..

МАРИНА АНАКИЕВА, ВЕРЧЕ ХРИСТОВА И СЕВДА ИБРАИМОВА

Тие за­ед­но из­ле­гу­ва­ат да го про­да­ва­ат „Ли­це в ли­це“ низ Не­го­ти­но, па за­тоа ги прет­ста­ву­ва­ме ка­ко тим..

КРИСТИЈАН МАРКОВСКИ

Кико е момче што се грижи, покажува внимание и постојано сака да е во движење, да дејствува. Секогаш е тука да помогне, да даде поддршка, да насмее и да орасположи.

МАХМУД САДИК

Со ра­дост збо­ру­ва за на­чи­нот на про­даж­ба на спи­са­ни­е­то. Ве­ли, лу­ѓе­то од ка­фу­ли­ња­та ка­де што ре­дов­но по­ми­ну­ва, и вра­бо­те­ни­те и го­сти­те, му се го­ле­ма мо­ти­ва­ци­ја.


ПРОНАЈДЕТЕ ПРОДАВАЧ НА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ

Лично Скопје почна како уметничко истражување во рамките на проектот Western Balkan Creative Clash. Истражувањето се манифестираше во мапа која ги претставува позитивните социјално ангажираниуметнички места во Скопје кои се водени од фамилија или пријатели, органски, направени дома, здрави,креативни, искрени. Тоа, исто така, е и моја лична мапа на места кои треба да се посетат и на луѓе со коиможе да поразговараш и да ја споделиш својата визија за подобар, поздрав, почист и погостопримлив град.

На мапата се маркирани само локациите од број 1 до 34, а останатите не, поради нивната мобилнаструктура, односно појавување на годишно ниво. Сега оставам на вас да ја следите мапата и да ги најдетеместата исто како што јас го правев тоа кога се доселив во Скопје.

Мапата, исто така, ја покажува дневнататраекторија на продавачите на списанието „Лице в лице“, како симбол на патувањето кон поинклузивноопштество. Можеби пропуштив неколку локации, но нека биде ова за почеток за да се искаже почит кононие кои го прават Скопје подобро место за живеење.


КАКО СЕ СТАНУВА ПРОДАВАЧ НА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ?

Уличното списание „Лице в лице“ таргетира наши сограѓани кои се наоѓаат на маргините на општеството, но, сакаат да направат позитивна промена преку работен ангажман. Продавачите на списанието се микропретприемачи на кои „Лице в лице“ им е важна алатка за социјално и економско зајакнување.

„Лице в лице“ овозоможува социјализација преку работна активност при што половина од продажната цена е директен приход за продавачите, 10% остануваат за координаторите на продавачите кои се регрутираат преку локални партнери, а останатите 40% се користат за печатење на списанието и за развој и спроведување на програмите во кои што се вклучени продавачите.

Доколку сте организација која работи со одредена целна група или пак едноставно познавате лице на кое „Лице в лице“ може да му влијае да направи значајно поместување од ранливата состојба во која се наоѓа – следниот чекор е контакт со нас.

Секој потенцијален продавач на „Лице в лице“ добива:

  • Обука пред стартот на процесот на продажба
  • Стартни 5 бесплатни броеви, а потоа се продолжува со откуп на списанијата
  • Униформа и легитимација

За сите прашања поврзани со тоа како се станува продавач на „Лице в лице“, слободно контактирајте нѐ.

Партнери на дистрибутивната мрежа:
Црвен крст на град Скопје, Центар за заштита на правата на детето – Дневен центар за деца на улица Шуто Оризари, МКЦ Битола, „Порака Неготино“ – Неготино, „Порака Неготино“ – Волково „Порака нова“- Струга, „Порака наша“ – Куманово, Центар за едукација и развој – Tетово, Центар за кариера на Универзитетот на Југоисточна Европа


ПРИДРУЖЕТЕ МУ СЕ НА ПРОДАВАЧ НА ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРОДАЖБА

Продавачите на Лице в лице секојдневно ја чекорат својата рута која значи исчекор од состојбата во која се наоѓаат. Низ својот процес на работа учат како да да ги зајакнат своите капацитети, а ние учиме да ја вреднуваме одлуката која значи градење нови навики и однос кон потенцијалните идни успеси.

Замислете, колку ќе биде силна ваквата иницијатива кога на нашите продавачи ќе им се придружи некој кој го препознава и вреднува она што тие го прават.

Има неколку начини на кои можете да им се придружите, но, секогаш постои можност да дадете и нов предлог.

  • Придружба на продавач во одреден реон, во времетраење по договор (30 до 40 минути)
  • Неформална дружба со продавач/продавачи, во придружба на претставник од Тимот на Лице в лице

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ НА ГОСТИ

Оваа акција вообичаено ја правиме во соработка со компаниите, организациите и инсистуциите кои нè канат да им бидеме гости, а во рамки на средбата нашите продавачи го нудат најновото издание на „Лице в лице“ на вработените.
Менаџментот на компанијата/организацијата/институцијата одвојува одреден дел од денот (вообичаено половина час, во термин по договор) и ги информира вработените дека можат да купат примерок од списанието.
Ваквата акција делува и инклузивно за нашите продавачи, и во исто време говори за општествената одговорност на нашите компании.
Поточно, гостопримството и пријателско опкружување претставува значаен мотивациски фактор во понатамошната социјализација и интеграција во општеството на продавачите на „Лице в лице“.

Исто така, постои можност и за откуп на одреден број примероци од списанието, (според број на вработени), доколку компанијата не е во можност да им ги отвори вратите за директна продажба.

Ја посочуваме и опцијата за претплата за списанието, а сите информации поврзани со ова можете да ги најдете на овој линк.