42

ВОВЕДНИК

Образованието е истражување, осознавање на индивидуалниот потенцијал и создавање одговорни граѓани!

Ако на ученикот не му ја разбудиш љубопитноста, патувањето низ образовниот процес ќе му биде како возење во автомобил  што мора да биде туркан зашто моторот не запалил. Бавно, неинтересно, клаустофобично и со мал дострел. Дали моторот ќе запали, зависи од наставникот, а кој ќе ја добие можноста да биде наставник и колку ќе се вложува во неговото знаење за развој на љубопитноста како мотор на достигнувањето, зависи од образовната политика.

Образованието што го консумира денес просечниот македонски ученик, практично му скратува речиси четири години од животот. Односно, според Индексот на човечкиот капитал на Светската банка, кога ќе наврши 18 години ученикот во Македонија ќе достигне само до 56 проценти од својот потенцијал. Единаесет години во клупа на тој начин се преведуваат во 7,3 години ефективно образование.

Од содржината на новото издание

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ТЕМА

АКТУЕЛНО

Велика Британија забрани употреба на пластични сламки за еднократна употреба, лажички за мешање и стапчиња за уши

За­бра­на­та за пла­стич­ни слам­ки за ед­но­крат­на упо­тре­ба, ла­жич­ки за ме­ша­ње и стап­чи­ња за уши ста­пи на си­ла во Анг­ли­ја. Оваа

Прочитај повеќе »

ЛИЦЕ В ЛИЦЕ ИНТЕРВЈУ

Претпримеништвото е двигател на развојот, дури и во време на пандемија

Интересот на повеќе организации за настани кои обработуваат теми од социјалното и инклузивно претприемништво, женско или пак зелено претприемништво се сигнали дека во екосистемот постои голем диверзитет на партнери со широка понуда на содржини за самиот екосистем.
28 октомври 2020
Овозможување колибарски планински туризам во Малешевијата.Ова е главната интенција на младата Душица...
Прочитај повеќе >>
28 октомври 2020
Во ата­рот на се­ло­то Го­див­је, во оп­шти­на Де­бр­ца, сре­де мо­за­и­кот ни­ви се на­о­ѓа­ат и тие...
Прочитај повеќе >>
28 октомври 2020
Со­стој­би­те во на­ша­та зем­ја по­вр­за­ни со ма­сов­но­то исе­лу­ва­ње на лу­ѓе­то, осо­бе­но на мла­ди­те,...
Прочитај повеќе >>
28 октомври 2020
Ка­ко да не бе­ше до­вол­но го­лем пре­диз­вик се­којд­не­ви­е­то, па мо­ра­ше и пан­де­ми­ја да се слу­чи?!...
Прочитај повеќе >>

giz

Содржината на оваа платформа е поддржана од Регионалниот ГИЗ проект за социјални права на ранливи групи по налог на Сојузното министерство за економска соработка и развој (БМЗ). Мислењата на платформата го претставуваат мислењето на авторите и не ги претставуваат нужно ставовите на Германското друштво за интернационална соработка (ГИЗ).

Кошничка
Најава

No account yet?

Facebook X Instagram
Shop
0 items Cart
Моја сметка