Актуелно

Велика Британија забрани употреба на пластични сламки за еднократна употреба, лажички за мешање и стапчиња за уши

За­бра­на­та за пла­стич­ни слам­ки за ед­но­крат­на упо­тре­ба, ла­жич­ки за ме­ша­ње и стап­чи­ња за уши ста­пи на си­ла во Анг­ли­ја.

Оваа од­лу­ка пр­вич­но тре­ба­ше да поч­не да се при­ме­ну­ва во април, а, спо­ред неа, про­даж­ба­та на тие ар­тик­ли е ста­ве­на над­вор од за­ко­нот. „Би-Би-Си“ пре­не­се де­ка се про­це­ну­ва де­ка лу­ѓе­то во Анг­ли­ја го­диш­но упо­тре­бу­ва­ат 4,7 ми­ли­јар­ди пла­стич­ни слам­ки, 316 ми­ли­о­ни ла­жич­ки за ме­ша­ње и 1,8 ми­ли­јар­ди стап­чи­ња за уши.
Бор­ци­те за за­шти­та на жи­вот­на­та сре­ди­на ја поз­дра­ви­ја ва­ква­та од­лу­ка.

Напишете коментар