Каде ни се младите и како да ги вратиме дома?

Со­стој­би­те во на­ша­та зем­ја по­вр­за­ни со ма­сов­но­то исе­лу­ва­ње на лу­ѓе­то, осо­бе­но на мла­ди­те, ка­ко и по­да­то­ци­те за ас­пе­кти­те по­вр­за­ни со жи­во­тот на мла­ди­от чо­век, ука­жу­ва­ат де­ка сме зем­ја...

Продолжи