Премостување на јазот на различностите со методот „Bubble-hopping”

Менување на начинот на размислување е клучен во разбирањето и комуникацијата со луѓе со различни вредности, искуства и верувања. Шведски...

Продолжи

„Кога јагнињата ќе стивнат“ – македонска верзија

И ЏАГОРОТ ДЕТСКИ СТИВНУВА, ЗАБРЗАНО, НЕПОВРАТНО. ПОСЛЕДНИВЕ ДВЕ ГОДИНИ ДУРИ И ПРЕКУ ЛЕТОТО СЕ ЧИНИ ДЕКА НЕМА ДЕЦА. ВЕРОЈАТНО ЗГАСНАЛЕ ОГНИШТАТА ВО КУЌИТЕ ВО КОИ ГИ ПОМИНУВАА НАЈУБАВИТЕ...

Продолжи

Климатските промени не чекаат „следни избори“

НАУЧЕНИ СМЕ ДА ЧЕКАМЕ НА ВЛАСТИТЕ ДА ПРЕЗЕМАТ ПОТРЕБНИ МЕРКИ, АМА НЕ САКАМЕ ДА СИ ПРИЗНАЕМЕ ДЕКА КАКО ПОТРОШУВАЧИ ИМАМЕ ОГРОМНА МОЌ САМИ ДА ГИ ПРОМЕНИМЕ РАБОТИТЕ

Продолжи

Итно усогласување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

НЕОПХОДНО Е ЗАСИЛУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА КАРИЕРА ВО СРЕДНИТЕ, ПА ДУРИ И ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАТА - СО ЦЕЛ УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАНИ ЗА СОСТОЈБАТА НА...

Продолжи

Итно усогалсување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

НЕОПХОДНО Е ЗАСИЛУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА КАРИЕРА ВО СРЕДНИТЕ, ПА ДУРИ И ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАТА - СО ЦЕЛ УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАНИ ЗА СОСТОЈБАТА НА...

Продолжи

Природата не предупредува – будни ли сме?

От­па­дот е про­из­вод на чо­ве­кот и, от­ту­ка, на­ша об­вр­ска е да на­у­чи­ме ка­ко да го на­ма­ли­ме и да го иско­ри­сти­ме тоа што рас­ип­нич­ки го соз­да­ва­ме  

Продолжи