Итно усогласување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

НЕОПХОДНО Е ЗАСИЛУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА КАРИЕРА ВО СРЕДНИТЕ, ПА ДУРИ И ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАТА - СО ЦЕЛ УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАНИ ЗА СОСТОЈБАТА НА...

Продолжи

Итно усогалсување на образовните програми со потребите на пазарот на трудот!

НЕОПХОДНО Е ЗАСИЛУВАЊЕ НА УЛОГАТА НА ЦЕНТРИТЕ ЗА КАРИЕРА ВО СРЕДНИТЕ, ПА ДУРИ И ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТАТА - СО ЦЕЛ УЧЕНИЦИТЕ ДА БИДАТ НАВРЕМЕНО ИНФОРМИРАНИ ЗА СОСТОЈБАТА НА...

Продолжи