Женските прашања – инспирација на дизајнерката Руки Чуки

Во ова новогодишно интервју со Руки, зборуваме за нејзината инспирација, за животот во Лондон, за мајчинството, за нејзиниот моќен, женски, издраз кој на уникатен начин комуницира со публиката. Таа дава и предлози за тоа што може да читате, да слушате и да гледате овој период, а има и супер интересен предлог за следен соговорник.

Продолжи

Жените од руралните средини (не)препознатливи хероини во развојот на заедницата

За да тргнат работите во нагорна линија – вклучувањето на жените во процесите на донесување на одлуки во локалната заедница. Жените ги нема речиси воопшто во структурите на одлучување.

Продолжи

Претпримеништвото е двигател на развојот, дури и во време на пандемија

Глобален настан кој ја истакнува работата на претприемачите од 180 земји низ светот, ги вмрежува и инспирира луѓето да се вклучат во претпремачки потфати, најголемото светско одбележување на...

Продолжи

Колибарење и традиционални специјалитети – парче понуда од Малешевијата

Овозможување колибарски планински туризам во Малешевијата.Ова е главната интенција на младата Душица Крстеска, која реши во Берово, сред богатиот биодиверзитет, да создаде туристичка понуда...

Продолжи

Велика Британија забрани употреба на пластични сламки за еднократна употреба, лажички за мешање и стапчиња за уши

За­бра­на­та за пла­стич­ни слам­ки за ед­но­крат­на упо­тре­ба, ла­жич­ки за ме­ша­ње и стап­чи­ња за уши ста­пи на си­ла во Анг­ли­ја. Оваа од­лу­ка пр­вич­но тре­ба­ше да поч­не...

Продолжи

Групна изложба во МСУ за опасноста од климатските промени

Груп­на­та из­лож­ба „Panic Room или скок во мис­ле­ње­то“ е отво­ре­на во Му­зе­јот на со­вре­ме­на­та умет­ност во Скоп­је.Те­ма на из­лож­ба­та е гло­бал­на­та опас­ност од кли­мат­ски­те про­ме­ни што му се...

Продолжи

МЕД: Годинава девет египетски мршојадци се испилија во Македонија и заминаа за Африка

На вкуп­но 14 те­ри­то­рии со 13 актив­ни двој­ки еги­пет­ски мр­шо­јад­ци оваа го­ди­на се ис­пи­ли­ја и про­ле­таа де­вет мла­ден­чи­ња, со­оп­шти­ја од Ма­ке­дон­ско­то еко­ло­шко друш­тво (МЕД). Тие...

Продолжи

Образованието – една од темите на годинашната Глобална недела на прет-приемаштвото

Обра­зо­ва­ни­е­то, кое тре­ба да се ди­зај­ни­ра со цел да пот­тик­ну­ва прет­при­е­мач­ко уче­ње и од­не­су­ва­ње од нај­ра­на во­зраст, е дел од че­ти­ри­те те­ми на го­ди­наш­но­то из­да­ние на Гло­бал­на­та не­де­ла...

Продолжи