Земјоделките се столб на руралниот развој

Прашањето на вклучување на родовите перспективи во главните текови не е само прашање за социјална правда, туку е важно за соочување со сиромаштијата и со невработеноста, обезбедувањето еднакви...

Продолжи

ЕЛИФ ШАФАК: ИТНО НИ Е ПОТРЕБНО ГЛОБАЛНО СЕСТРИНСТВО И СОЛИДАРНОСТ

НИКОЈ ОД НАС ГО НЕМА ЛУКСУЗОТ ДА НЕ БИДЕ ДОВОЛНО АНГАЖИРАН. НАШИТЕ ГЛАСОВИ СЕ ВАЖНИ, НАШИТЕ ПРИКАЗНИ СЕ ВАЖНИ, НО, ИСТО ТАКА ТИШИНАТА Е ВАЖНА. ЗА ЖАЛ, ТЕМИТЕ ЗА АДРЕСИРАЊЕ НА СЕКСУАЛНОТО НАСИЛСТВО, СИСТЕМСКОТО СИЛУВАЊЕ ДОЖИВУВААТ ТОТАЛНА ТИШИНА ВО СРЕДИНАТА НА НАШИТЕ КУЛТУРИ.

Продолжи

„Лице в лице“ интервју со Билјана Јуруковски, фотографка: Далечните племиња кажуваат многу и за нас самите

НЕЈЗИНИТЕ ФАСЦИНАНТНИ ДЕЛА БЕА ОБЈАВУВАНИ ВО „ТHE NATIONAL GEOGRAPHIC“, „THE GUARDIAN“ И ДРУГИ СВЕТСКИ МЕДИУМИ. ПОСЕТУВАЈЌИ ГИ РАЗЛИЧНИ МЕСТА НА ПЛАНЕТАВА, ГИ ФОТОГРАФИРА ПЛЕМИЊАТА КОИ ЖИВЕАТ ДАЛЕКУ ОД...

Продолжи

Се свртевме кон домашното производство на свежо овошје и зеленчук!

ПАНДЕМИЈАТА НАПРАВИ ДА НИ ИЗГЛЕДААТ КОНЕЧНО РЕАЛНИ НАШИТЕ ЗАЛОЖБИ ЗА СОЗДАВАЊЕ ОДРЖЛИВИ РУРАЛНИ СРЕДИНИ СО КВАЛИТЕТНИ УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ И ВРАБОТУВАЊЕ – ВЕЛИ ЛИЛЈАНА ЈОНОСКИ, ИЗВРШНА ДИРЕКТОРКА НА...

Продолжи

Вредностите градат бренд, а не графичкиот дизајн

Како едно студио за графички дизајн, кое дизајнира лого, пакувања, амбалажа, книги, монографии, иновираше и се издвои по грижата за луѓето и за планетата? Ја пренесуваме инспиративната приказна...

Продолжи

Да се ослободиме од стереотипите дека постои еден правилен начин на живеење

ПРИНЦЕЗИТЕ КОИ ТРЕБА НЕКОЈ ДА ГИ СПАСИ ДОМИНИРААТ ВО ПРИКАЗНИТЕ ОД МНОГУ КУЛТУРИ И, СО САМОТО ТОА ШТО НЕМА РАЗНОВИДНОСТ ВО НИВНИТЕ ЖИВОТНИ ПРИКАЗНИ, СОЗДАДЕНА Е ЦЕЛА ИДЕОЛОГИЈА...

Продолжи

Театар на сенки во пандемија – нови форми, ист ентузијазам

ГОСТУВАЊЕ ВО МОСКВА, РАБОТИЛНИЦИ СО ДЕЦА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ФОРМИ НА ТЕАТАР ЗА ПУБЛИКА ОД ЧЕТИРИ ЛУЃЕ, НО, И ГОЛЕМИ МЕЃУНАРОДНИ ПРОЕКТИ СЕ ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ НА „СЕНКИ И ОБЛАЦИ“,...

Продолжи

Социјално менторство – поттик кон инклузивен пазар на труд

Првите резултати на социјалното менторство дојдоа само неколку месеци по завршувањето на тренинзите за социјалните ментори во земјава, Косово, Србија, Босна и Херцеговина...

Продолжи

Претпримеништвото е двигател на развојот, дури и во време на пандемија

Глобален настан кој ја истакнува работата на претприемачите од 180 земји низ светот, ги вмрежува и инспирира луѓето да се вклучат во претпремачки потфати, најголемото светско одбележување на...

Продолжи

Рурална супер моќ – кога жена менаџира дом, семејство, нива, задруга

Со­ли­дар­ност, при­до­нес за за­ед­ни­ца­та, под­др­шка, со­ра­бо­тка, здру­же­но и за­си­ле­но дејс­тву­ва­ње. Освен што се за­лож­би на за­дру­гарс­тво­то, овие еле­мен­ти се клуч­ни за зем­јо­дел­ки­те. Ру­рал­ни­те сре­ди­ни но­сат пре­диз­ви­ци, осо­бе­но за...

Продолжи