Аудио: циркуларната економија – приоритет за чиста животна средина

КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ СЕ НАЈГОЛЕМИОТ ПРОБЛЕМ НА ДЕНЕШНИНАТА И ПРЕДИЗВИК ЗА ТИЕ ШТО ДОНЕСУВААТ ОДЛУКИ. И НАШАТА ЗЕМЈА ГИ ТРПИ ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕКСТРЕМНИТЕ ВРЕМЕНСКИ УСЛОВИ ШТО ГИ ЗАГРОЗУВААТ НАШЕТО...

Продолжи

Циркуларната економија – приоритет за чиста животна средина

Кли­мат­ски­те про­ме­ни се нај­го­ле­ми­от проб­лем на де­неш­ни­на­та и пре­диз­вик за тие што до­не­су­ва­ат од­лу­ки­. И на­ша­та зем­ја ги тр­пи пос­ле­ди­ци­те од ек­стрем­ни­те вре­мен­ски ус­ло­ви што ги за­гро­зу­ва­ат на­ше­то...

Продолжи