Учениците треба да ги подготвиме за живот, а не за сведителство со петки!

НЕ МОЖЕ ТУКУТАКА ДА СЕ СМЕНИ ИЛИ НАДГРАДИ ЗАСТАРЕНИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ, ЗАЕДНО СО СИТЕ ЛУЃЕ ШТО РАБОТАТ ВО НЕГО. ИМАМЕ ПРИМЕР ВО ФИНСКА КАДЕ ШТО ЗА ЕДНО РАБОТНО...

Продолжи

Училиштето не треба да биде нужно зло, туку место за развој на соништата!

Во најосетливите години нѐ вреднуваат според добиените резултати на скала од еден до пет. Нѐ делат на добри и на лоши ученици, интелигентни и неинтелигентни. Знаете ли какви...

Продолжи

Дислексичарите се етикетирани како мрзливи, место како лица со можности

Се­кое ли­це со дис­ле­кси­ја има мож­ност за мно­гу ус­пе­шен и про­ду­кти­вен жи­вот, но за тоа е по­треб­на под­др­шка, при­фа­ќа­ње и раз­би­ра­ње, ка­ко од стра­на на на­став­ни­ци­те, про­фе­со­ри­те и...

Продолжи