Борбата за климатска правда е битка за социјална и за економска еднаквост

СЀ ПОМ­НО­ГУ­БРОЈ­НИ СЕ И ПО­ЛИ­ТИ­ЧА­РИ­ТЕ ШТО НА КЛИ­МАТ­СКИ­ТЕ ПРО­МЕ­НИ НЕ ГЛЕ­ДА­АТ СА­МО ОД ЕКО­ЛО­ШКИ АС­ПЕКТ, ТУ­КУ И ОД СО­ЦИ­ЈА­ЛЕН И ОД ПО­ЛИ­ТИЧ­КИ АС­ПЕКТ. МЕ­ЃУ­ТОА, БРО­ЈОТ НА ПО­ЛИ­ТИЧ­КИ ЛИ­ДЕ­РИ...

Продолжи