Менталното здравје ни е на почек

ПОПУСТО Е ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА, ЖИВОТНИТЕ, ПЛАНЕТАТА И ЗА СЀ ДРУГО, АКО НЕДОСТИГА ЗДРАВЈЕТО, МЕНТАЛНО, НА ТОЈ ШТО ТРЕБА ДА ЈА ЗАЧУВА ОВАА ВЕЌЕ ПОЛУПРОПАДНАТА ПЛАНЕТА ВО ОПШТЕСТВЕНО-КУЛТУРОЛОШКО-ИСТОРИСКА...

Продолжи

Ото шармер: тоа што ни е во умот денес – е иднината утре!

ИНТЕРВЈУ СО ОТО ШАРМЕР, ПРОФЕСОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА НА МАСАЧУСЕТС (МИТ): ПОГОЛЕМ ДЕЛ ОД ЛУЃЕТО ИМААТ ПОГРЕШНА ПЕРЦЕПЦИЈА ЗА ЛИДЕРСТВОТО. МНОГУ ЧЕСТО ГО ПОИСТОВЕТУВААТ СО ХИЕРАРХИЈА И...

Продолжи

Како да се избегне апоклипсата за 12 години ?

НАШИТЕ ЛИДЕРИ ВО ПОЛИТИКАТА, РЕЛИГИЈАТА И ВО ЗАЕДНИЦИТЕ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ ХРАБРИ, КОМПЕТЕНТНИ И ИТНИ АКТИВНОСТИ ЗА ДА СЕ УНАПРЕДУВААТ ВРЕДНОСТИТЕ НА ОДРЖЛИВОСТА И НА ЕТИКАТА И ДА...

Продолжи

Смртноста кја бебињата ке се намали кога негрижата ќе се повика на одговорност

НА БЕБИЊАТА МОЖЕМЕ ДА ИМ ДАДЕМЕ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ДЕН, ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН МЕСЕЦ - ПОВЕЌЕОД САМО ОПСТАНОК. МОЖЕМЕ ДА СПАСИМЕ ОГРОМЕН ДЕЛ ОД ДЕЦАТА ШТО УМИРААТ ВО...

Продолжи

Живот на село – чекор напред кон одржливо живеење

ПРЕ­СЕЛ­БА­ТА НА СЕ­ЛО НЕ Е ЛЕС­НА, НО ЈАС­НО Е ШТО НИ ТРЕ­БА: ВИ­ЗИ­ЈА, ВЛА­ДИ­НА СТРА­ТЕ­ГИ­ЈА, ИН­ВЕ­СТИ­ЦИИ И ЗА­ЛОЖ­БА ЗА РАЗ­НО­ВИД­НОСТ НА ПО­ЛИ­ТИЧ­КИ­ОТ И НА ФИ­НАН­СИ­СКИ­ОТ ФО­КУС ОД УР­БА­НИ­ОТ...

Продолжи