Како да се избегне апоклипсата за 12 години ?

НАШИТЕ ЛИДЕРИ ВО ПОЛИТИКАТА, РЕЛИГИЈАТА И ВО ЗАЕДНИЦИТЕ ТРЕБА ДА ПРЕЗЕМАТ ХРАБРИ, КОМПЕТЕНТНИ И ИТНИ АКТИВНОСТИ ЗА ДА СЕ УНАПРЕДУВААТ ВРЕДНОСТИТЕ НА ОДРЖЛИВОСТА И НА ЕТИКАТА И ДА...

Продолжи

Живот на село – чекор напред кон одржливо живеење

ПРЕ­СЕЛ­БА­ТА НА СЕ­ЛО НЕ Е ЛЕС­НА, НО ЈАС­НО Е ШТО НИ ТРЕ­БА: ВИ­ЗИ­ЈА, ВЛА­ДИ­НА СТРА­ТЕ­ГИ­ЈА, ИН­ВЕ­СТИ­ЦИИ И ЗА­ЛОЖ­БА ЗА РАЗ­НО­ВИД­НОСТ НА ПО­ЛИ­ТИЧ­КИ­ОТ И НА ФИ­НАН­СИ­СКИ­ОТ ФО­КУС ОД УР­БА­НИ­ОТ...

Продолжи