Одговорно претставување

Дуално образование – решение за предизвиците со недостиг од стручен кадар

Со воведување паралелки за дуално образование во две стручни училишта, во Скопје и во Го­сти­вар, ЕВН Македонија влијае врз предизвиците на недостиг од стручен кадар во областа на еле­ктро­тех­ни­ка­та и на намалување на невработеноста во земјава.
Про­гра­ма­та за дуално образование, која за првпат почна во СЕТУ „Михајло Пупин“ Скопје во 2017 го­ди­на, иницијално беше насловена „20-20-20“, и предвидуваше 20 ученици – електромонтери и еле­ктро­тех­ни­ча­ри, во 2020 година да добијат сигурна работа во ЕВН со почетна плата од минимум 20.000 де­на­ри. Но, по иницијалниот успех од воведувањето на паралелката во Скопје, ваква па­ра­лел­ка се оформи и во ОСТУ „Гостивар“, и сега оваа програма веќе четврта година успешно се спро­ве­ду­ва во двете училишта и е дел од регуларното образование.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар