Номадски приказни

Живеење на „американскиот сон“ во кичевско Карбуница

Др­жа­ви­те од Балканот мака мачат за да ги задржат младите дома. Ученици, работници, дип­лом­ци, цели семејства, по помалку или повеќе размислувањa, преиспитувања, се решаваат да го на­пу­штат родниот крај во обид да ја побараат среќата надвор од земјата.

Иа­ко нема официјални податоци, одредени истражувања и анализи укажуваат дека последните де­се­ти­на години Македонија ја напуштиле околу 500 илјади лица. Причините за таквата состојба се многубројни, проблематиката е повеќеслојна – од политичка нестабилност, преку лоша еко­ном­ска состојба и ниски примања, до општествените околности со сите нелогичности, изместени вред­но­сти, ерозија на етичноста, перцепција за неказнивоста на новопечената квазиелита. При­тоа, како дестинација за заминување се гледа западниот свет, најчесто тоа се европските земји, но има и многумина што заминуваат многу подалеку, преку океанот, со цел да го сонуваат аме­ри­кан­ски­от сон…

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!