Лице в лице, Магазин, Одговорна иднина

За квалитетно општество се потребни луѓе што мислат

За­ед­но со слободата на говорот, слободата на мислата е еден од основните постулати на демократијата. Еден од неславните трендови на денешнината е токму тоа што про­сеч­ни­от човек сѐ помалку ја користи оваа слобода и сѐ помалку размислува. Се пре­тво­ра во несвесен консумент на сето тоа што му се пласира.

Сло­бо­да­та на мислата може да се гледа како поседување суверена контрола на чо­ве­кот врз своите мисли, ставови, идеи и емоции. Таа е основа на човековото достоинство, па оттука е и клучна за градењето на човековиот идентитет и на неговите ин­ди­ви­ду­а­ли­стич­ки вредности како единка. Претставува едно речиси интимно право на човекот, кој кон­ти­ну­и­ра­но восприема информации, податоци, размислувања, кои кај него пот­тик­ну­ва­ат одредени чувства и емоции (револт, одобрување, загрозеност, задоволство), а врз основа на нив, тој гради сопствен суд за нивна оцена, зазема ставови, размислува. 

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар