Дали делиберативната е единствената вистинска демократија?

Основата на делиберативната демократија се состои во апсолутноста и неприкосновеноста на ползувањето на слободата на мислата и изразувањето на граѓаните по однос на прашањата од јавен интерес. Ваква поставена, делиберативната демократија на граѓанинот му отвара можност...

Продолжи

Социјална правда – утопија или реалност?

За да градиме вистинска социјална држава потребно е да се воведe вистинска социјална политика и многу поголема заложба на државата за нејзино спроведување. Еднакво важно е и да...

Продолжи

За квалитетно општество се потребни луѓе што мислат

За­ед­но со слободата на говорот, слободата на мислата е еден од основните постулати на демократијата. Еден од неславните трендови на денешнината е токму тоа што про­сеч­ни­от човек сѐ...

Продолжи