Генерација Z, Магазин

Волонтерската работа не е само чистење и ковање шајки!

Во­лон­тер­ска­та работа е приказна за искуство што никогаш никој не може да го за­ме­ни или да го земе.
За жал, не е претставено како секојдневна типична работа. Не дека не е приз­на­е­на од општеството, ама сѐ уште не е целосно нормализирана кај нас, со оглед на тоа дека се работи без финансиска поддршка. Во секој случај, финансиската си­ту­а­ци­ја не може да се мери со здобиените вредности и искуства. Затоа, со из­бо­рот на помагање на другите, се постигнува исполнување кај себе, што е по­зи­тив­но влијание врз менталното здравје. Наоѓањето време или мотивација често ја надминува нашата посветеност да направиме нешто добро. Заемна приказна за помагање на другите, воедно и сопствена желба за учество во создавање на не­ка­ква креативна приказна, која од метла прераснала во најубавиот фестивал во текот на годината, кино под ѕвезди.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар