Волонтерската работа не е само чистење и ковање шајки!

Во­лон­тер­ска­та работа е приказна за искуство што никогаш никој не може да го за­ме­ни или да го земе.За жал, не е претставено како секојдневна типична работа. Не дека...

Продолжи