Лице в лице тема, Магазин

Сиромаштијата поттикнува непријавена работа

Најкритичните прашања кај непријавените работници се недостигот од пристап до ин­фор­ма­ции, подготвеност за ангажирање и застапување нови начини на организирање на работата и вработување што коегзистира заедно со традиционалните форми на вра­бо­ту­ва­ње

Не­фор­мал­на­та економија во земјава учествува со значаен процент во домашниот бруто-про­из­вод, меѓу 20 и 40 отсто. Постојните анализи на Светска банка укажуваат дека во зем­ја­ва неформалната економија претставува сериозен предизвик за бизнис-секторот и соз­да­ва нелојална конкуренција.

Не­при­ја­ве­на­та работа е еден од најважните сегменти на неформалната економија во зем­ја­ва. Ваквата состојба е поради неповолни услови на пазарот на трудот, како што се бав­но­то отворање нови работни места, континуирано високата стапка на невработеност и стап­ка­та на неактивност. Работниците во неформалната економија се ангажирани во лошо пла­те­на работа, несигурност, недостиг од заштита на работното место, недостиг од мож­но­сти за обука, кршење на работничките права итн.

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар