Зелена република

Ако не го гледаме отпадот, не значи дека магично исчезнал

Позитивно решение е  циркуларната економија.  Наспроти постојниот начин на функ­ци­о­ни­ра­ње, создавање, користење и фрлање, каде што секојдневно се користат про­из­во­ди од земјата, водата и од воздухот, се создаваат производи и потоа се фрлаат, цир­ку­лар­на­та економија е еден од начините на соочување со климатските промени

Ка­ко никогаш досега стоиме исправено пред предизвиците на климатските промени. Низ исто­ри­ја­та, консумеризмот и порастот на популацијата оделе побавно, па така и про­дук­ци­ја­та на отпадот била побавна. Денес, кога во светот живеат повеќе од 7,5 милијарди жи­те­ли, има различни начини на кои се загадуваат површината, воздухот, почвата и оке­а­ни­те. Светот генерира 2,01 милијарди тони комунален цврст отпад годишно, но само 33 про­цен­ти се управуваат на еколошки безбеден начин, oстатокот од отпадот завршува на де­по­ни­ја. Во нашата држава, според извештајот на Државниот завод за ревизија, само 1 процент од вкупниот комунален отпад се рециклира, а 1,4 про­цен­т од пластичниот отпадот се селектира, другиот дел завршува на депонија.

Што се случува кога отпадот завршува на депонија?

Содржината е достапна само за претплатници

Секој од нас може да направи промена и да придонесе кон поеднакво општество. „Лице в лице“ те повикува токму тебе, да бидеш дел од таа промена!

Одбирајќи некоја од опциите подолу, се вклучуваш во движење, цела една заедница одговорни и активни граѓан(к)и кои знаат дека, општеството е толку развиено, колку што е и неговиот најранлив поединец!

Сакам годишна претплата
Сакам едно издание
Сакам да купам од продавач
Сакам да донирам
Прочитај повеќе

Благодарни сме на секоја твоја насмевка, поттик, клик и споделување за поддршка на мисијата на „Лице в лице“!

 

Back to list

Поврзани написи

Напишете коментар