Имаме генерациска можност да го реосмислиме образованието

Не­на­деј­но­то за­тво­ра­ње на учи­ли­шта­та по­ра­ди пан­де­ми­ја­та пре­диз­ви­ка бра­но­ви низ це­ли­от свет отво­рај­ќи де­ба­ти за тоа во ко­ја на­со­ка тре­ба да се дви­жи обра­зо­ва­ни­е­то,...

Продолжи

Можноста за градење личен стил – Показател за општествена инклузивност

Ди­зај­нот на об­ле­ка, са­мо­стој­но­ста при ку­пу­ва­ње­то, оп­се­гот на про­из­во­ди што се ну­дат, ин­ста­ли­ра­ње­то ши­ро­ки ка­би­ни за про­бу­ва­ње и под­го­тве­но­ста на вра­бо­те­ни­те за по­мош и за под­др­шка, не се...

Продолжи