Концесиите се закана за природата, но и за човечкиот живот

Од си­те ри­би што жи­ве­ат кај нас, па­стрм­ка­та ба­ра иск­лу­чи­тел­но чи­сти во­ди, во спро­тив­но, за кра­тко вре­ме ќе ис­чез­не. И по­крај ре­ла­тив­но го­ле­мо­то...

Продолжи

Со дизајн против неправдaта и дискриминацијата!

ИНТЕРВЈУ СО ЗОРАН КАРДУЛА, ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР И АКТИВИСТМарко МихајловскиМаја РаванскаФотографии: Теано Кардула Дизајн што буди, пецка, од кој ни е топло на душата. Доза инспирација...

Продолжи

Oдржлива иднина е можнa само со одговорен бизнис

Пан­де­ми­ја­та ја на­те­ра свет­ска­та јав­ност на по­ши­ро­ка ди­ску­си­ја за ас­пе­кти­те на кор­по­ра­тив­на­та оп­штес­тве­на од­го­вор­ност: от­пор­но­ста на биз­ни­сот на шо­ко­ви од овој обем, со­ци­јал­на­та...

Продолжи

Трансформација на свеста е услов за успешни образовни реформи

ИНТЕРВЈУ СО МАРТИН ГАЛЕВСКИ, ДОКТОРАНД НА ДЕПАРТМАНОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ОКСФОРД ВО ВЕЛИКА БРИТАНИЈАФотографии: Томислав Георгиев Дали македонското образование...

Продолжи